Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Akti grada


2. Poslovnik Gradskog vijeća grada (9/09)
4. Odluka o ustrojstvu gradske uprave (Službeni vjesnik br. 7/09)
5. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tjelima Grada Solina(Službeni vjesnik br. 7/11)
6. Odluka o naknadi vjećnicima Gradskog vijeća zamjeniku Gradonačelnika, predsjednicima vijeća mjesnih odbora, te članovima radnih tijela Gradskog vijeća(Službeni vjesnik br. 7/09)
7. Odluka o radnim tijelima gradskog vijeća(Službeni vjesnik broj 4/93 i 6/94)
8. Odluka o javnim priznanjima(Službeni vjesnik broj 5/94 i 7/94)
9. Pravila o međustranačkom vijeću grada
10. Pravila mjesnih odbora

Financijski dokumenti
 
1. Proračun grada Solina za 2012.g. i projekcijama za 2013 i 2014 (Službeni vjesnik br. 10/11)

2. Izmjene i dopune proračuna za 2011.g. (Službeni vjesnik br. 11/11)

3. Program javnih potreba u sportu Grada Solina za 2012.g. s Planom sredstava za sufinancirnje za 2012.g. (Službeni vjesnik br. 10/11)

4. Program javnih potreba u kulturi za 2012.g. (Službeni vjesnik br. 10/11)


Društvene dijelatnosti
 
1.Pravilnik o socijanoj skrbi
2.Pravilnik o načinu i uvjetima stipendiranja uspješnih i darovitih učenika i studenata s područja grada
3.Pravilnik o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji s područja grada
4. Program javnih potreba u kulturi grada za 2012. godinu(Službeni vjesnik br. 10/11)
5. Program javnih potreba u športu grada za 2012. godinu(Službeni vjesnik br. 10/11)
Službeni vjesnik broj 2-2002
Službeni vjesnik broj 9-2002
Prostorna dokumentacija
 
1. Odluka o donošenju prostornog plana uređenja grada
2. Prostorni plan uređenja
3. Odlika o donošenju generalnog plana uređenja
4. Generalni plan uređenja
odluka o donošenju izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana
5. Odluka o donošenju izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana
6. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru grada
7 .Izvješće o stanju u prostoru grada
8. Zaključak o prihvaćanju izvješća o potrebi mjera zaštite okoliša na području grada
Službeni vjesnik broj 4-2002
Službeni vjesnik broj 2-2003
Komunalna djelatnost
 
1. Odluka o komunalnom redu (8/95 i 9//98)
2. Odluka o komunalnoj naknadi (9/01 i 10/05)
3. Odluka o komunalnom doprinosu
4. Program gradnje objekta komunalne infrastrukture grada za razdoblje od 2002. godine do 2005. godine
5. Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada za 2003. godinu
6. Odluka o ugostiteljskoj dijelatnosti
7. Pravilnik o radnom vremenu prodavaonica i trgovina na malo na području grada
 Službeni vjesnik broj 3-2002
Službeni vjesnik broj 4-2003
Vlastiti pogon
 
1 .Odluka o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu
2. Pravilnik o poslovanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu
3. Odluka o groblju

 Službeni vjesnik broj 3-2002

Službeni vjesnik broj 7-2009

Službeni vjesnik broj 4-1999

 
Pročitano 18306 puta
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr