Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 31 Svibanj 2019 12:58

Rang lista podnositelja zahtjeva prijava za potporu koji su udovoljili uvjetima Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2019. godinu za mjeru 1-potpore za kapitalna ulaganja

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN

KLASA: 302-02/19-01/0001
UR.BROJ: 2180/01-06-01-19-9
Solin, 31. svibnja 2019. godine

Temeljem čl. 13. Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2019. godine, Povjerenstvo za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području Grada Solina, dana 31. svibnja objavljuje

RANG LISTU

podnositelja zahtjeva prijava za potporu koji su udovoljili uvjetima Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2019. godinu za mjeru 1-potpore za kapitalna ulaganja

koji su utvrđenim sustavom bodovanja u odnosu na visinu osiguranih proračunskih sredstava prešli prag za dodjelu potpore:

rang lista poduzetnici

 

Po objavi ovih Rezultata korisnici će biti obaviješteni o točnom datumu potpisivanja Ugovora.

Javnom objavom ovih Rezultata na mrežnim stranicama Grada Solina svi podnositelji zahtjeva se smatraju obaviješteni o rezultatima Javnog poziva za podnošenje prijava za doodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2019. godini.

Povjerenstvo za dodjelu potpora

PDF-Rang lista

 

Pročitano 1227 puta

Novosti:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr