Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 19 Rujan 2019 12:25

Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SOLIN
Gradonačelnik

KLASA: 351-02/17-01/04
URBROJ: 2180/01-01-19-15
Solin, 19. rujna 2019.

Na temelju članka 68. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članaka 10. i 11. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 03/17), članka 39. Statuta Grada Solina („Službeni vjesnik Grada Solina“, broj 7/09, 4/13 i 7/13, 3/18 i 4/18 – pročišćeni tekst) u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš, gradonačelnik Grada Solina donosi

ODLUKU
o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina

I.
OPĆE ODREDBE

Ovom Odlukom utvrđuje se Sadržaj Strateške studije utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina (u daljnjem tekstu: ID PPU-a). Odluka se donosi u okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš koji je započeo Odlukom o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Solina (KLASA: 351-02/17-01/04, URBROJ: 2180/01-01-18-3 od 2. srpnja 2018. godine), temeljem koje je proveden postupak određivanja sadržaja strateške studije na način određen čl. 8. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.

II.
RAZLOZI, CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZRADE TE OBUHVAT PROSTORNOG PLANA

Razlozi za donošenje, ciljevi i programska polazišta, te obuhvat Plana utvrđeni su u Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina („Službeni vjesnik Grada Solina“, broj 13/17), Prilog 1..

Razlozi donošenja plana su sljedeći:
-Omogućavanje legalizacija stambenih i poslovnih građevina temeljem zahtjeva građana,
-Izmjena uvjeta gradnje i namjene prostora na području industrijske zone “Sv. Kajo” dijelom u zoni D, zbog omogućavanja rekonstrukcije trenutnog postrojenja uz izmještanje postrojenja s područja “Vranjičkog blata”;
-prenamjena zona južno od Ulice llijin potok u cilju omogućavanja izgradnje stanova poticane izgradnje (POS);
-prenamjena K3 zone “Karabaš” u zonu D;
-sagledavanja mogućnosti lokacija za reciklažna dvorišta;
-sagledavanje mogućnosti lokacija za izgradnju srednjoškolskog centra uvođenjem novih zona ili prenamjenom postojećih;
-dopuna odredbi za provođenje IK zone ispod kave “Sv. Kajo”, za potrebe uređenja objekta DVD-a Solin;
-revizija izgrađenog, neizgrađenog i neuređenog dijela građevinskog područja naselja
-manje korekcije koridora prometnica radi usklađenja sa stanjem na terenu i projektnom dokumentacijom;
-manje korekcije granica građevinskog područja, bez širenja istog,
-revizija planova nižeg reda uz sagledavanje potrebe uvođenja novih;
-usklađenja sa zakonskim i podzakonskim aktima temeljem zahtjeva javnopravnih tijela.

Ciljevi Prostornog plana su kako slijedi:
-revizija neuređenih dijelova građevinskih područja i izgrađenih dijelova planiranih za urbanu sanaciju i preobrazbu, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju 
-manje izmjene Plana koje će omogućiti legalizaciju građevina temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine”, broj 143/13 i 65/17), koje nisu protivne javnom interesu
-manje korekcije koridora prometnica radi stanja na terenu ili temeljem postojeće projektne dokumentacije
-omogućavanje rekonstrukcije industrijskog postrojenja na području “Sv. Kajo”
-osiguravanje lokacije za buduću izgradnju poticane stanogradnje
-osiguravanje lokacije za buduće potrebe izgradnje škola, vrtića i sl.
-poticanje gospodarskog razvoja i društvenog razvoja
-stvaranje uvjeta realizacije propisa o gospodarenju otpadom
-eventualna usklađenja sa Strateškom studijom utjecaja na okoliš
-eventualna usklađenja s novom regulativom koja je od utjecaja na prostorno planiranje i zahtjevima javnopravnih tijela
-eventualne manje izmjene temeljem primjedbi u tijeku javne rasprave, koje su u skladu sa ciljevima i programskim polazištima iz članka 6. ove Odluke
Obuhvat Prostornog plana su administrativne granice Grada Solina.

III.
SADRŽAJ STRATEŠKE STUDIJE UTJECAJA PROSTORNOG PLANA NA OKOLIŠ

Obvezni sadržaj strateške studije propisan je Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine" br. 3/17) te će Strateška studija iz točke I. ove Odluke obavezno sadržavati sljedeća poglavlja:
a) kratki pregled sadržaja i glavnih ciljeva Prostornog plana te odnosa s drugim odgovarajućim strategijama, planovima i programima;
b) podatke o postojećem stanju okoliša i mogući razvoj okoliša bez provedbe Prostornog plana;
c) okolišne značajke područja na koja provedba Prostornog plana može značajno utjecati;
d) postojeće okolišne probleme koji su važni za Prostorni plan, posebno uključujući one koji se odnose na područja posebnog ekološkog značaja, primjerice područja odredbena u skladu s posebnim propisima o zaštiti prirode;
e) ciljeve zaštite okoliša uspostavljene po zaključivanju međunarodnih ugovora i sporazuma, koji se odnose na Prostorni plan te način na koji su ti ciljevi i druga pitanja zaštite okoliša uzeti u obzir tijekom izrade Prostornog plana;
f) vjerojatno značajne utjecaje (sekundarne, kumulativne, sinergijske, kratkoročne, srednjoročne i dugoročne, stalne i privremene, pozitivne i negativne) na okoliš, uključujući bioraznolikost, stanovništvo i zdravlje ljudi, tlo, vodu, more, zrak, klimu, materijalnu imovinu, kulturno-povijesnu baštinu, krajobraz, uzimajući u obzir njihove međuodnose;
g) mjere zaštite okoliša uključujući mjere sprječavanja, smanjenja i ublažavanja nepovoljnih utjecaja provedbe Prostornog plana;
h) kratki prikaz razloga za odabir raznostranih razumnih alternativa, obrazloženje najprihvatljivije razumne alternative Prostornog plana za okoliš uključujući i naznaku razmatranih razumnih alternativa i opis provedene procjene, uključujući i poteškoće (primjerice tehničke nedostatke i/ili nedostatke znanja i iskustva) pri prikupljanju potrebnih podataka;
i) opis predviđenih mjera praćenja;
j) poglavlje glavne ocjene prihvatljivosti Prostornog plana za ekološku mrežu (sukladno Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: UP/I-612-07/18-71/130, UR.BROJ: 517-05-2-3-18-4, od 3. rujna 2018.):
• podaci o ekološkoj mreži
opis područja ekološke mreže na koje provedba Prostornog plana može utjecati
kartografski prikaz područja ekološke mreže u odgovarajućem mjerilu;
• opis mogućih značajnih utjecaja provedbe Prostornog plana na ekološku mrežu
vjerojatnost, trajanje, učestalost, jačina i kumulativna priroda (procjena rizika) mogućih utjecaja provedbe Strategije razvoja na ekološku mrežu; prijedlog mjera ublažavanja negativnih utjecaja provedbe Strategije na ekološku mrežu;
• zaključak
konačna ocjena prihvatljivosti Prostornog plana za ekološku mrežu uz primjenu predloženih mjera ublažavanja;

k) ne-tehnički sažetak podataka iz podstavaka a) do i) uključujući sažetak glavne ocjene prihvatljivosti Prostornog plana za ekološku mrežu te naznaku razmatranih razumnih alternativa;
l) ostale podatke i zahtjeve sukladno mišljenjima pristiglim od nadležnih tijela u postupku određivanja sadržaja strateške studije, a koji nisu već sadržani u obveznom sadržaju strateške studije, primjerice:
I) potrebno je analizirati i ocijeniti moguće utjecaje provedbe Prostornog plana na bioraznolikost (posebno strogo zaštićene vrste te ugrožene i rijetke stanišne tipove), georaznolikost i krajobraznu raznolikost i područja zaštićena temeljem Zakona o zaštiti prirode,
-Ugrožena i rijetka staništa (temeljem ZZP, odnosno Pravilnika o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima) – važni lokaliteti i/ili zone
-Vrste (flora, fauna, gljive) i njihove populacije, s posebnim naglaskom na recentna nalazišta strogo zaštićenih i ugroženih vrsta (kritično ugrožene, ugrožene i osjetljive/rizične vrste sukladno IUCN kategorizaciji, odnosno crvenim knjigama Republike Hrvatske)
-Lokaliteti i/ili zone važni za očuvanje georaznolikosti (geološka građa, stijene, minerali, fosili, površinski krški reljefnih oblici, podzemni objekti i geološke strukture) te hidroloških i hidrogeoloških obilježja (važni vodotoci, slivna područja, hidrogeološke značajke stijena)
-Krajobrazne vrijednosti (jezera, vodotoci, slapovi, sedrene barijere, padine i vrhovi, tradicionalni travnjaci, voćnjaci i maslinici, tradicionalna naselja) – područja iznimno vrijednih krajobraznih obilježja;
-Zaštićena područja – temeljne vrijednosti
II) strateška studija utjecaja na okoliš predmetnog prostornog plana treba prikazivati mjere zaštite okoliša uključujući mjere sprečavanja, smanjenja, ublažavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš uslijed pojave elementarnih nepogoda, prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća.
III) Strateškom studijom treba analizirati problematiku vezanu za:
-Planirani sadržaji te propisana ograničenja vezana uz zaštićena područja na kopnu te priobalnom moru.
-Zaštitu površinskih i podzemnih voda te priobalnog mora od mogućih onečišćenja sanitarnim (i tehnološkim) te oborinskim vodama.
-Rješenje problematike deponiranja komunalnog, građevinskog i/ili tehnološkog otpada.
-Procjena rizika od mogućih izvanrednih zagađenja voda i priobalnog mora.
-Program potrebnih aktivnosti na zaštiti voda i priobalnog mora (mjere zaštite) te nositelje/tijela koja će biti zadužena za zaštitu.

IV.
POPIS TIJELA I/ILI OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, OD KOJIH JE ZATRAŽENO MIŠLJENJE O SADRŽAJU I RAZINI OBUHVATA STRATEŠKE STUDIJE:

1. MINISTARSTVO KULTURE, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Konzervatorski odjel u Splitu - Porinova 1, Split,
2. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE – Radnička ceste 80, Zagreb,
3. DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE - Hrvatska agencija za okoliš i prirodu - Radnička cesta 80/7, Zagreb,
4. MUP, PU SPLITSKO-DALMATINSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite - Trg hrvatske bratske zajednice bb, Split,
5. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured u Splitu, Odjel za zaštitu i spašavanje - Moliških Hrvata 1, Split,
6. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove Južnog Jadrana - Vukovarska 35, Split,
7. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI – Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb,
8. HEP – ODS, ELEKTRODALMACIJA Split, Služba za razvoj i investicije - Poljička cesta bb, Split,
9. HEP – HOPS, Prijenosno područje Split - Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, Split
10. VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. – Hercegovačka 8, Split,
11. HRVATSKE CESTE d.o.o., PJ Split, TI Split, Ruđera Boškovića 22, Split,
12. HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o., HŽ Infrastruktura, Služba za studije i razvoj, Antuna Mihanovića 12, Zagreb,
13. LUČKA UPRAVA SPLIT, Gat Sv. Duje 1, Split,
14. EVN Croatia plin d.o.o. – Zagrebačka avenija 104, Zagreb,
15. JAVNA USTANOVA, ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE - Domovinskog rata 2, Split,
16. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Solin - Zvonimirova 81, Solin,
17. GRAD KAŠTELA, Braće Radić 1, Kaštel Sućurac,
18. GRAD SPLIT, Obala kneza Branimira 17, Split,
19. OPĆINA KLIS, Iza Grada 2, Klis.

Tijekom provedenog postupka određivanja sadržaja strateške studije mišljenja i/ili prijedloge o sadržaju Strateške studije dostavili su:

1. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured u Splitu, Odjel za zaštitu i spašavanje - Moliških Hrvata 1, Split, KLASA: 350-02/18-01/03
2. MUP, PU SPLITSKO-DALMATINSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite - Trg hrvatske bratske zajednice bb, Split, broj: 511-12-21-8105/2-2018.-H.D.
3. MINISTARSTVO KULTURE, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Konzervatorski odjel u Splitu - Porinova 1, Split, KLASA: 612-08/14-10/0603
4. HŽ INFRASTRUKTURA, Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova, broj i znak: 7394/18, 1.3.1./M.P.
5. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu - Radnička cesta 80/7, Zagreb, KLASA: 612-07/18-33/37
6. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove Južnog Jadrana - Vukovarska 35, Split, KLASA: 351-03/18-01/0000410
7. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE – Radnička ceste 80, Zagreb, KLASA: 612-07/18-58/448
8. EVN Croatia plin d.o.o. – Zagrebačka avenija 104, Zagreb

V.
INFORMIRANJE JAVNOSTI

U svrhu informiranja javnosti, Informacija o provedbi strateške procjene i određivanju sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina (KLASA: 351-02/17-01/04, URBROJ: 2180/01-04-01-18-15, od 11. srpnja 2018.) objavljena je na internetskoj stranici (http://www.solin.hr) i oglasnoj ploči Grada Solina u razdoblju od 17. srpnja do 10. kolovoza 2018. godine. Sukladno članku 9. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš, dana 30. srpnja 2018. godine održane su konzultacije u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije.

VI.
IZRAĐIVAČ PROSTORNOG PLANA

Izrađivač Prostornog plana je GIS plan d.o.o. iz Splita.

VII.
NADLEŽNOST ZA IZRADU STRATEŠKE STUDIJE

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša te Pravilnika o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 57/10), Stratešku studiju mora izraditi pravna osoba koja ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i to poslova izrade studije o značajnom utjecaju plana i programa na okoliš.

VIII.
OBJAVA ODLUKE O SADRŽAJU STRATEŠKE STUDIJE

Sukladno odredbama članka 162., stavka I. Zakona o zaštiti okoliša, članka 8., stavka 7. te članka 11., stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i članka 5., stavka 1., točke 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), ova Odluka se objavljuje na internetskoj stranici Grada Solina (http://www.solin.hr) u svrhu informiranja javnosti.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Dalibor Ninčević, upr. prav.

-PDF - Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina

 

Pročitano 519 puta

Novosti:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr