Ispiši ovu stranicu
Četvrtak, 10 Ožujak 2016 08:13

Javni natječaj za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za javne djelatnosti
Klasa: 130-01/16-01/02
Ur. br. 2180/1-07-01-16-1
Solin, 08. ožujka 2016. godine

Na temelju članka 1. st.2. Zakona o poticanju zapošljavanja ("Narodne novine" br. 57/12 i 120/12) i čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08 i 61/11) objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ
za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Solina

I.

Zaključkom Gradonačelnika Grada Solina Klasa: 130/01/16-01/01, Ur.br.: 2180/1-01-16-1,
od 01. ožujka 2016. godine, određeno je da će Grad Solin provesti program poticanja zapošljavanja kroz stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.
Program se provodi preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Split- Ispostava Solin.

II.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju 12 mjeseci obavljat će se u sljedećem upravnom tijelu Grada Solina:

UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE DJELATNOSTI

 

 

- službenik (SSS)

ekonomist

 

1

III.

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na ovaj natječaj moraju ispuniti sljedeće uvjete:
Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih
- bez radnog iskustva u zvanju ili osoba s radnim stažom do godine dana u zvanju za koje se
obrazovala ili na srodnim poslovima niže razine
- da ispunjavaju uvjete tražene stručne spreme za poslove za koje se stručno osposobljavaju
- da se nalazi na evidenciji HZZ-a najmanje 30 dana.

IV.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete, dužni su uz prijavu dostaviti:
- kratki životopis,
- preslika osobnog dokumenta kojim se dokazuje državljanstvo (osobna iskaznica, vojna
iskaznica ili putovnica), a može se priložiti i preslika domovnice
- preslika diplome,
- potvrda o ostvarenom razdoblju osiguranja (HZMO)
- potvrda da se kandidat/kinja nalazi u evidenciji HZZ-a najmanje 30 dana
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da nije
pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" RH br. 86/08 i 61/11) -
ne starije od 6 mjeseci.
- vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – (izjavu nije potrebno
ovjeravati).

V.

U skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, izabrani kandidati/kandidatkinje – polaznici programa stručnog osposobljavanja nemaju status službenika. Stručno osposobljavanje obavlja se u svrhu stjecanja radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita.

VI.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:
- na temelju pisanog ugovora sa pročelnikom Upravnog tijela,
- prema programu stručnog osposobljavanja za rad,
- pod vodstvom mentora,
- u punom radnom vremenu – osam sati dnevno, pet dana u tjednu
Doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje snosi HZZ / Grad Solin.
Polaznik/ca stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na novčanu potporu koju isplaćuje HZZ sukladno mjerama za poticanje zapošljavanja.

VII.

Za kandidate/kinje prijavljene na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje i intervju radi prethodne provjere znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Na web stranici Grada Solina (www.solin.hr) objavit će se podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, kao i potrebni pravni izvori za pripremanje kandidata za provjere.

Na istoj web stranici Grada Solina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja na Zavodu za zapošljavanje, na adresu Grad Solin, Upravni odjel za javne djelatnosti, Stjepana Radića 42.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o priznatom statusu (potvrdu odnosno rješenje), a pravo prednosti može ostvariti pod jednakim uvjetima.

Na Javni natječaj svoje prijave mogu podnijeti osobe oba spola.

Na stručno osposobljavanje mogu biti primljene osobe za rad u višoj stečenoj razini obrazovanja.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni natječaj.

O rezultatima Javnog natječaja kandidati/konje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRAD SOLIN
UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE DJELATNOSTI

 

Pravni izvor za pripremanje kandidata prijavljenih za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

- za kandidate ekonomske struke (SSS)

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine RH br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14)

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine RH br. 47/09)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 33/01, 60/01, 106/3, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 i 19/13 – pr. tekst)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH 86/08 i 61/11)

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija ( Narodne novine RH br.

121/14 )

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine RH br. 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08, 25/12 i 147/14).

Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine RH br. 7/09)

Statut Grada Solina (Službeni vjesnik br. 7/09, 4/13 i 7/13).

Napomena: Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja koja se sastoji od pisanja testa i intervjua. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja.

 

 

Pročitano 2096 puta