Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Utorak, 22 Ožujak 2016 11:34

Javni natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Solina

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Solina, Klasa: 340-01/16-01/04; Ur.broj:2180/1-01-16-1 od 17. ožujka 2016. godine, o raspisivanju natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Solina

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
Objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Solina

1. Predmet ovog javnog natječaja je održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Solina, na rok od 3 (tri) godine.

2. Mjerilo za utvrđivanje najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda uz uvjet da su zadovoljeni ostali uvjeti iz javnog natječaja.

3. Ponudu za izvođenje predmetnih radova treba izraditi u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i treba sadržavati slijedeće:
- obrazac ponude
- ispunjen originalni troškovnik;
- dokaze o sposobnosti ponuditelja;
- ostalo navedeno u dokumentaciji za nadmetanje.

4. Dokumentacija za nadmetanje može se podići u sjedištu naručitelja – Solin, Stjepana Radića 42, uz prethodnu najavu na telefon 021/555-206 (kontakt osoba gđa. Diana Perković).

5. Ponuda se podnosi u dvostruko zapečaćenoj omotnici prijemnoj službi (Pisarnici) Grada Solina, Stjepana Radića 42, neposredno ili poštom s naznakom „NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ“ (održavanje nerazvrstanih cesta) najkasnije do 12.00 sati dana 07. travnja 2016. godine.

6. Odluku o izboru donosi Gradsko vijeće Solina.

7. Gradsko vijeće zadržava pravo da ne izabere nijednu ponudu pristiglu na natječaj i bez obrazloženja.

8. Javno otvaranje ponuda održat će se 11. travnja 2016. godine (ponedjeljak) u 12:00 sati u prostorijama Gradske uprave grada Solina, Stjepana Radića 42.

GRAD SOLIN
Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

Pročitano 1781 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr