Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 25 Ožujak 2016 09:58

Javni natječaj za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad i Pravni izvor za pripremanje kandidata

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
             GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove

Klasa: 130-01/16-01/03
Urbroj: 2180/1-03-01-16-1
Solin, 22. ožujka 2016. godine

Na temelju članka 1. st. 2. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12 i 120/12) i čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11) objavljuje se

J A V N I    N A T J E Č A J
za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Solina

I.

Zaključkom Gradonačelnika Grada Solina Klasa: 130-01/16-01/01 ; Ur.broj: 2180/1-01-16-2 od 22.  ožujka  2016. godine, određeno je da će Grad Solin provesti program poticanja zapošljavanja kroz stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Program se provodi preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Područni ured Split- Ispostava Solin.

II.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci obavljat će se u sljedećem upravnom tijelu Grada Solina:

UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE  - stručni prvostupnik/ca (baccalaureus) javne uprave (VŠS)  -  viši referent

    4       

III.

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na ovaj natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih

-          bez radnog iskustva u zvanju ili osoba s radnim stažom do godine dana u zvanju za koje se obrazovala ili na srodnim poslovima niže razine
-          da ispunjavaju uvjete tražene stručne spreme za poslove za koje se stručno osposobljavaju,
-          da se  nalazi na evidenciji HZZ-a najmanje 30 dana.

IV.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete, dužni su uz prijavu dostaviti:

-          kratki životopis,
-          preslika osobnog dokumenta kojim se dokazuje državljanstvo (osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica), a može se priložiti i preslika domovnice
-          preslika diplome,
-          potvrda o ostvarenom razdoblju osiguranja (HZMO)
-          potvrda da se kandidat/kinja nalazi u evidenciji HZZ-a najmanje 30 dana
-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH br. 86/08 i 61/11) – ne starije od 6 mjeseci.
-          vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - (izjavu nije potrebno ovjeravati).

V.

U skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, izabrani kandidati/kandidatkinje - polaznici programa stručnog osposobljavanja nemaju status službenika. Stručno osposobljavanje obavlja se u svrhu stjecanja radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita.

VI.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:

-          na temelju pisanog ugovora sa pročelnikom Upravnog tijela,
-          prema programu stručnog osposobljavanja za rad,
-          pod vodstvom mentora,
-          u punom radnom vremenu - osam sati dnevno, pet dana u tjednu

Doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje snosi HZZ / Grad Solin.

Polaznik/ca stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na novčanu potporu  koju isplaćuje HZZ sukladno mjerama za poticanje zapošljavanja.

VII.

Za kandidate/kinje prijavljene na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje i intervju radi prethodne provjere znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Na web stranici Grada Solina (www.solin.hr)  objavit će se podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, kao i potrebni pravni izvori za pripremanje kandidata za provjere.

Na istoj web stranici Grada Solina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja na Zavodu za zapošljavanje, na adresu Grad Solin, Upravni odjel za pravne  i opće poslove,  Stjepana Radića 42.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o priznatom statusu (potvrdu odnosno rješenje) a pravo prednosti može ostvariti  samo pod jednakim uvjetima.

Na Javni natječaj svoje prijave mogu podnijeti osobe oba spola.

Na stručno osposobljavanje mogu biti primljene osobe za rad u višoj stečenoj razini obrazovanja.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni natječaj.

O rezultatima Javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

  GRAD SOLIN

Pravni izvor za pripremanje kandidata  prijavljenih za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Upravnom odjelu za pravne i opće poslove za kandidate pravne struke – (VŠS)

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine RH br. 85/10-pročišćeni tekst i 5/14).

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine RH br. 47/09).

Zakon o upravnim sporovima (NN RH. br. 20/10, 143/12 i 152/14).

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN RH br. 25/13 i 85/15).

Uredba o uredskom poslovanju (NN RH br. 7/09).

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 i 19/13- pr. tekst).

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11).

Zakon o lokalnim izborima (NN RH br. 144/12)

Statut Grada Solina (Službeni vjesnik br. 7/09, 4/13 i 7/13).

Napomena: Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:
Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja koja se sastoji od pisanja testa i intervjua. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja.

Pročitano 2363 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr