Ispiši ovu stranicu
Srijeda, 06 Travanj 2016 09:11

Javni natječaj - dostava prijava za stručno osposobljavanje i Pravni izvori za pripremu kandidata

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
             GRAD SOLIN
Upravni odjel za proračun i računovodstvo

Klasa: 130-01/16-01/06
Urbroj: 2180/1-05-01-16-1
Solin,  6. travnja 2016. godine

Na temelju članka 1. st. 2. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12 i 120/12) i čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11) objavljuje se

J A V N I    N A T J E Č A J

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Solina

I.

Zaključkom Gradonačelnika Grada Solina Klasa: 130-01/16-01/01 ; Ur.broj: 2180/1-01-16-4 od 31.  ožujka  2016. godine, određeno je da će Grad Solin provesti program poticanja zapošljavanja kroz stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Program se provodi preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Područni ured Split- Ispostava Solin.

II.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci obavljat će se u sljedećem upravnom tijelu Grada Solina:

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I RAČUNOVODSTVO

 - stručniprvostupnik/ca (baccalaureus) ekonomije(VŠS)  -  viši referent

- dipl. oec/mag. struke (VSS) – viši stručni suradnik

 1

 

1

III.

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na ovaj natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih

-          bez radnog iskustva u zvanju ili osoba s radnim stažom do godine dana u zvanju za koje se obrazovala ili na srodnim poslovima niže razine
-          da ispunjavaju uvjete tražene stručne spreme za poslove za koje se stručno osposobljavaju,
-          da se  nalazi na evidenciji HZZ-a najmanje 30 dana.

IV.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete, dužni su uz prijavu dostaviti:

-          kratki životopis,
-          preslika osobnog dokumenta kojim se dokazuje državljanstvo (osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica), a može se priložiti i preslika domovnice
-          preslika diplome,
-          potvrda o ostvarenom razdoblju osiguranja (HZMO)
-          potvrda da se kandidat/kinja nalazi u evidenciji HZZ-a najmanje 30 dana
-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH br. 86/08 i 61/11) – ne starije od 6 mjeseci.
-          vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - (izjavu nije potrebno ovjeravati).

V.

U skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, izabrani kandidati/kandidatkinje - polaznici programa stručnog osposobljavanja nemaju status službenika. Stručno osposobljavanje obavlja se u svrhu stjecanja radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita.

VI.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:

-          na temelju pisanog ugovora sa pročelnikom Upravnog tijela,
-          prema programu stručnog osposobljavanja za rad,
-          pod vodstvom mentora,
-          u punom radnom vremenu - osam sati dnevno, pet dana u tjednu

Doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje snosi HZZ / Grad Solin.

Polaznik/ca stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na novčanu potporu  koju isplaćuje HZZ sukladno mjerama za poticanje zapošljavanja.

VII.

Za kandidate/kinje prijavljene na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje i intervju radi prethodne provjere znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Na web stranici Grada Solina (www.solin.hr)  objavit će se podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, kao i potrebni pravni izvori za pripremanje kandidata za provjere.

Na istoj web stranici Grada Solina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja na Zavodu za zapošljavanje, na adresu Grad Solin, Upravni odjel za proračun  i računovodstvo, Stjepana Radića 42.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o priznatom statusu (potvrdu odnosno rješenje) a pravo prednosti može ostvariti  samo pod jednakim uvjetima.

Na Javni natječaj svoje prijave mogu podnijeti osobe oba spola.

Na stručno osposobljavanje mogu biti primljene osobe za rad u višoj stečenoj razini obrazovanja.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni natječaj.

O rezultatima Javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 GRAD SOLIN

Pravni izvor za pripremanje kandidata
prijavljenih za stručno osposobljavanje
bez zasnivanja radnog odnosa

- za kandidate ekonomske struke (VSS  i  VŠS)
Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine RH br. 85/10 - pročišćeni tekst i 5/14).
Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine RH br. 47/09).
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 , 19/13 i 137/15).
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11).
Zakon o proračunu (NN RH br. 87/08, 136/12 i 15/15)
Zakon o porezu na dohodak (NN RH br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11 i 22/12 , 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14 i 143/14).
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN RH 117/93, 69/97, 33/00, 73/00,  127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08,  25/12, 147/14 i 100/15 ).
Uredba o uredskom poslovanju (NNRH br. 7/09)
Statut Grada Solina (Službeni vjesnik br. 7/09, 4/13 i 7/13).

Napomena: Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:
Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja koja se sastoji od pisanja testa i intervjua. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja.

 

Pročitano 2004 puta