Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 07 Travanj 2016 09:52

Javni natječaj-dostava prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
             GRAD SOLIN
Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti
Klasa: 130-01/16-01/05
Urbroj: 2180/1-11-01-16-1
Solin, 5. travnja 2016. godine

Na temelju članka 1. st. 2. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12 i 120/12) i čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11) objavljuje se

J A V N I    N A T J E Č A J
za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Solina

I. 

 Zaključkom Gradonačelnika Grada Solina Klasa: 130-01/16-01/01 ; Ur.broj: 2180/1-01-16-5 od 4. travnja  2016. godine, određeno je da će Grad Solin provesti program poticanja zapošljavanja kroz stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.
Program se provodi preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Područni ured Split- Ispostava Solin.

II.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci obavljat će se u sljedećem upravnom tijelu Grada Solina:

VLASTITI POGON ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

- upravni referent (SSS)- referent

          1

III.

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na ovaj natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih
-    bez radnog iskustva u zvanju ili osoba s radnim stažom do godine dana u zvanju za koje se obrazovala ili na srodnim poslovima niže razine
-    da ispunjavaju uvjete tražene stručne spreme za poslove za koje se stručno osposobljavaju,
-    da se  nalazi na evidenciji HZZ-a najmanje 30 dana.

IV.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete, dužni su uz prijavu dostaviti:
-    kratki životopis,
-    preslika osobnog dokumenta kojim se dokazuje državljanstvo (osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica), a može se priložiti i preslika domovnice
-    preslika diplome,
-    potvrda o ostvarenom razdoblju osiguranja (HZMO)
-    potvrda da se kandidat/kinja nalazi u evidenciji HZZ-a najmanje 30 dana
-    uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH br. 86/08 i 61/11) – ne starije od 6 mjeseci.
-    vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - (izjavu nije potrebno ovjeravati).

V.

U skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, izabrani kandidati/kandidatkinje - polaznici programa stručnog osposobljavanja nemaju status službenika. Stručno osposobljavanje obavlja se u svrhu stjecanja radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita.

VI.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:
-    na temelju pisanog ugovora sa pročelnikom Upravnog tijela,
-    prema programu stručnog osposobljavanja za rad,
-    pod vodstvom mentora,
-    u punom radnom vremenu - osam sati dnevno, pet dana u tjednu
Doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje snosi HZZ / Grad Solin.
Polaznik/ca stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na novčanu potporu  koju isplaćuje HZZ sukladno mjerama za poticanje zapošljavanja.

VII.

Za kandidate/kinje prijavljene na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje i intervju radi prethodne provjere znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Na web stranici Grada Solina (www.solin.hr)  objavit će se podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, kao i potrebni pravni izvori za pripremanje kandidata za provjere.

Na istoj web stranici Grada Solina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja na Zavodu za zapošljavanje, na adresu Grad Solin, Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu,  Stjepana Radića 42, 21210 SOLIN

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o priznatom statusu (potvrdu odnosno rješenje) a pravo prednosti može ostvariti  samo pod jednakim uvjetima.
Na Javni natječaj svoje prijave mogu podnijeti osobe oba spola.
Na stručno osposobljavanje mogu biti primljene osobe za rad u višoj stečenoj razini obrazovanja.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni natječaj.
O rezultatima Javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.          

GRAD SOLIN

Pročitano 2163 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr