Ispiši ovu stranicu
Utorak, 12 Travanj 2016 07:14

Javni natječaj za obavljanje poslova uklanjanja uginulih životinja s javnih površina i hvatanja životinja bez nadzora na području Grada Solina

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D S O L I N
G r a d o n a č e l n i k

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Solina od 01. travnja 2016. godine o raspisivanju javnog natječaja, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za obavljanje poslova uklanjanja uginulih životinja s javnih površina i hvatanja
životinja bez nadzora na području Grada Solina (veterinarsko-higijeničarski servis)

I. Raspisuje se javni natječaj za obavljanje poslova uklanjanja uginulih životinja s javnih površina i hvatanja životinja na području Grada Solina (veterinarsko-higijeničarski servis).

II. Postupanje veterinarsko-higijeničarskog servisa regulirano je Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama ("Službeni vjesnik Grada Solina br. 09/11), Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi ("Narodne novine RH" br. 110/04, 121/04 i 29/05), kao i odgovarajućim podzakonskim aktima Zakona o veterinarstvu – Pravilnikom o registraciji subjekta i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi ("Narodne novine RH" br. 20/10 i Pravilnikom o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi ("Narodne novine RH" br. 87/09).
Zbrinjavanje životinja bez nadzora provodi se u "no kill" skloništu ponuditelja.

III. Ponuditelji mogu biti fizičke ili pravne osobe s registriranom veterinarsko-higijeničarskom djelatnosti, koje ispunjavaju slijedeće organizacijske i tehničke uvjete:
1. Rješenje Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja o udovoljavanju uvjeta
za sabiralište nusproizvoda koji nisu za prehranu ljudi za sakupljanje i privremeno
skladištenje materijala Kategorije 1., sukladno članku 100. Zakona o veterinarstvu
(“Narodne novine” br. 82/13, 148/13);
2. Rješenje Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja o udovoljavanju uvjeta
za vozilo za sakupljanje i prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za
prehranu ljudi - životinjskih lešina Kategorije 1, sukladno čl. 100. Zakona o veterinarstvu
(“Narodne novine” br. 82/13, 148/13)).;
3. Rješenje Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja o udovoljavanju uvjeta
za sklonište za životinje, sukladno članku 56. stavak 2. Zakona o zaštiti životinja
(“Narodne novine br. 135/06, 37/13, 125/13);
4. da imaju vlastitu veterinarsku službu;
5. da posjeduju registrirana specijalna vozila za prijevoz životinja i strvina -
kategorija 2, s vozačem i najmanje dva higijeničara sa zaštitnom opremom (broj
Upisnika kao registrirani skupljač i prijevoznik);
6. da posjeduje opremu za hvatanje životinja i prostorije za karantenu (najmanje 10
kaveza), da posjeduje ili imaju sklopljen ugovor o korištenju registriranog skloništa za
držanje različitih vrsta životinja (za smještaj najmanje 20 pasa i 10 mačara), broj Upisnika
objekta uz izjavu o provedbi sustava "no kill" skloništa;
7. da posjeduju prostor za odlaganje strvina – kategorija 1 i opremu za duboko zamrzavanje
– broj Upisnika objekta.

IV. Poslovi veterinarsko-higijeničarskog servisa dodjeljuju se na vrijeme od dvije (2) godine.

V. Ponudi je obvezno priložiti:
- izvod iz registra Trgovačkog suda odnosno izvod iz registra obrtnika, ne stariji od 6
mjeseci;
- dokaz o poslovnom ugledu (reference);
- podaci o bonitetu – BON 1 (za 2014.g.) i BON 2 (SOL – 2), BON -1, ne smije biti iskazan
gubitak (ne dostavljaju obrtnici ni novoosnovane pravne osobe), BON-2 ili SOL-2. Ne
smije biti u blokadi računa u posljednjih 6 mjeseci, više od 5 dana. Dokaz se dostavlja u
izvorniku ili ovjerenoj preslici i ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave natječaja);
- potvrdu Porezne uprave o stanju duga, ne stariju od 30 dana,
- uvjerenje da se protiv odgovorne osobe ne vodi istražni, odnosno kazneni postupak.Dokaz
se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici i ne smije biti stariji od 30 dana od dana
objave natječaja. Ukoliko se na vrijeme ne pribavi navedeno uvjerenje, dužni su dostaviti
preslik zahtjeva kojim od nadležnog suda traže izdavanje uvjerenja, dok će potrebno
uvjerenje dostaviti naknadno;
- jamstvo u iznosu od 10.000,00 kuna za uredo obavljanje poslova (zadužnica ovjerena kod
javnog bilježnika);
- dokaze o posjedovanju opreme, vozila i prostora te popis stručnog osoblja;
- prijedlog cijena usluga (ispunjena lista);
- opis organizacije službe;
- dokaz o osiguranju djelatnosti;
- izjavu o poduzetim mjerama očuvanja i zaštite okoliša u svezi s obavljanjem veterinarsko-
higijeničarskog servisa.

VI. Rok za podnošenje ponuda iznosi 15 dana od dana objave u listu "Slobodna Dalmacija"-
Mjerila za sagledavanje ukupne povoljnosti ponude utvrđeni su Odlukom o obavljanju
komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora ("Sl. Vjesnik Grada Solina br. 12/06, 3/07, 11/09, 5/10 i 8/12).

VII. Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Solin – Upravni odjel za
komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom, Odsjek za komunalno
redarstvo, ul. Stjepana Radića 42, 21210 Solin, s naznakom na omotnici "NATJEČAJ –
PONUDA ZA VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI SERVIS-NE OTVARAJ".
Sve potrebne informacije kao i natječajna dokumentacija može se dobiti na gornjoj adresi,
svaki radni dana od 12.00 – 15.00 sati.

VIII. Ponuditelji će biti obaviješteni o vremenu i mjestu otvaranja ponuda.

IX. Odluku o dodjeli poslova donosi Gradsko vijeće Grada Solina.
Temeljem odluke o dodjeli poslova, Gradonačelnik sklapa ugovor s izabranim ponuditeljem.

GRAD SOLIN
Gradonačelnik

 

 

Pročitano 2022 puta