Ispiši ovu stranicu
Petak, 15 Travanj 2016 12:10

Poziv na provjeru znanja i sposobnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora
kandidata za stručno osposobljavanje
Klasa: 130-01/16-01/03
Urbroj: 2180/1-03-01-16-26
Solin, 12. travnja 2016. godine

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU
ZNANJA I SPOSOBNOSTI

1. Provjeri znanja mogu pristupiti sljedeći kandidati/ kandidatkinje
stručni prvostupnik / bacc. javne uprave (VŠS):
Milan Knezović
Antonija Vukorepa
Anamarija Ževrnja
Ante Boban
Mirjana Barišić
Marija-Jelena Marović
Miroslava Gojsalić
Andrea Antolković
Sibilina Šabić
Karmen Jelčić
Mirela Vlaić

2. Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada uz Javni poziv. S kandidatima koji ostvare 50% i više bodova na pisanom testiranju, obavit će se intervju istog dana, a nakon objave rezultata.
3. Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obavit će se dana 25. travnja 2016. g. (ponedjeljak) u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Ivica Jurić, dipl. pravnica

 

Pravni izvor za pripremanje kandidata prijavljenih za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

u Upravnom odjelu za pravne i opće poslove

 

 

 

         za kandidate pravne struke – (VŠS)

 

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine RH br. 85/10-pročišćeni tekst i 5/14).

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine RH br. 47/09).

Zakon o upravnim sporovima (NN RH. br. 20/10, 143/12 i 152/14).

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN RH br. 25/13 i 85/15).

Uredba o uredskom poslovanju (NN RH br. 7/09).

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 i 19/13- pr. tekst).

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11).

Zakon o lokalnim izborima (NN RH br. 144/12)

Statut Grada Solina (Službeni vjesnik br. 7/09, 4/13 i 7/13).

Napomena: Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja koja se sastoji od pisanja testa i intervjua. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja.

Pročitano 2632 puta