Ispiši ovu stranicu
Utorak, 26 Travanj 2016 08:49

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti-Upravni odjel za proračun i računovodstvo

           REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
                  GRAD SOLIN
Upravni odjel za proračun i računovodstvo
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora
kandidata za stručno osposobljavanje

Klasa: 130-01/16-01/06
Urbroj: 2180/1-05-01-16-8
Solin, 26. travnja  2016. godine

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine) 86/08 i 61/11), Povjerenstvo objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU
ZNANJA I SPOSOBNOSTI

1.Provjeri znanja mogu pristupiti sljedeći kandidati/ kandidatkinje

dipl. oec./ mag. struke (VSS) :
Ana Borzić
Palmina Piplović
      
stručni prvostupnik/ca (baccalaureus) ekonomije (VŠS):
Katija Pleština
Irena Pšeničnik

2.Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada.  S kandidatima koji ostvare 50% i više bodova na pisanom testiranju, obavit će se intervju istog dana, a nakon objave rezultata.

3.Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obavit će se dana 03.svibnja  2016. g. (utorak)  u 9.00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

                           PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Ljubica Bajić, dipl. oec.

                                       

Pravni izvor za pripremanje kandidata
prijavljenih za stručno osposobljavanje
bez zasnivanja radnog odnosa

- za kandidate ekonomske struke (VSS  i  VŠS)
Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine RH br. 85/10 - pročišćeni tekst i 5/14).
Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine RH br. 47/09).
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 , 19/13 i 137/15).
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11).
Zakon o proračunu (NN RH br. 87/08, 136/12 i 15/15)
Zakon o porezu na dohodak (NN RH br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11 i 22/12 , 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14 i 143/14).
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN RH 117/93, 69/97, 33/00, 73/00,  127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08,  25/12, 147/14 i 100/15 ).
Uredba o uredskom poslovanju (NNRH br. 7/09)
Statut Grada Solina (Službeni vjesnik br. 7/09, 4/13 i 7/13).

Napomena: Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:
Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja koja se sastoji od pisanja testa i intervjua. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja.

 

Pročitano 2194 puta