Ispiši ovu stranicu
Petak, 06 Svibanj 2016 11:00

Najava 28. sjednice Gradskoga vijeća Solina

Dana 11. svibnja 2016. godine  (srijeda) u 17, 00   sati u Gradskoj vijećnici, na adresi Stjepana Radića 42 održat će se 28. sjednica Gradskoga vijeća Grada Solina.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D:

- Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća

- Izvješće Mandatne komisije

   1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2016. godinu
  2.  Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2016. godinu
    3.Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina  za 2016. godinu
    4.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje "Ceste oko nove O.Š. Ninčevići za razdoblje 2016. i 2017. godina
    5.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje "ulice na predjelu Bunje" za razdoblje 2016. i 2017. godina
    6.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje "Autobusnog stajališta kraj O. Š. Ninčevići u ulici Braće Radić" za razdoblje 2016. i 2017. godina
    7.Prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2016. godinu
    8.Prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2016.godinu
   9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2016. godinu
   10. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Solina za razdoblje od tri godine
   11. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina
   12. Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra dijela zemljišta smještenog u K.O. Solin

                                                                                                                  PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl. ing. v.r.

 

Pročitano 1901 puta