Ispiši ovu stranicu
Utorak, 17 Svibanj 2016 07:18

Natječaj-stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - Upravni odjel za komunalne djelatnosti

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti,
gospodarstvo i upravljanje prostorom
Klasa: 130-01/16-01/07
Urbroj: 2180/1-04-01-16-1
Solin, 16. svibnja 2016. godine

Na temelju članka 1. st. 2. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12 i 120/12) i čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11) objavljuje se

J A V N I N A T J E Č A J
za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Solina

I.

Zaključkom Gradonačelnika Grada Solina Klasa: 130-01/16-01/01 ; Ur.broj: 2180/1-01-16-6 od 13. svibnja 2016. godine, određeno je da će Grad Solin provesti program poticanja zapošljavanja kroz stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.
Program se provodi preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Područni ured Split- Ispostava Solin.

II.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE PROSTOROM

 

 - dipl.inž. građevinarstva/magistar  

   struke (VSS)

- stručni prvostupnik inženjer/ka   

  građevinarstva  (VŠS)

      

  1

        

 

 1                    

III.

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na ovaj natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih
- bez radnog iskustva u zvanju ili osoba s radnim stažom do godine dana u zvanju za koje se obrazovala ili na srodnim poslovima niže razine
- da ispunjavaju uvjete tražene stručne spreme za poslove za koje se stručno osposobljavaju,
- da se nalazi na evidenciji HZZ-a najmanje 30 dana.

IV.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete, dužni su uz prijavu dostaviti:
- kratki životopis,
- preslika osobnog dokumenta kojim se dokazuje državljanstvo (osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica), a može se priložiti i preslika domovnice
- preslika diplome,
- potvrda o ostvarenom razdoblju osiguranja (HZMO)
- potvrda da se kandidat/kinja nalazi u evidenciji HZZ-a najmanje 30 dana
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH br. 86/08 i 61/11) – ne starije od 6 mjeseci.
- vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - (izjavu nije potrebno ovjeravati).

V.

U skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, izabrani kandidati/kandidatkinje - polaznici programa stručnog osposobljavanja nemaju status službenika. Stručno osposobljavanje obavlja se u svrhu stjecanja radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita.

VI.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:
- na temelju pisanog ugovora sa pročelnikom Upravnog tijela,
- prema programu stručnog osposobljavanja za rad,
- pod vodstvom mentora,
- u punom radnom vremenu - osam sati dnevno, pet dana u tjednu
Doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje snosi HZZ / Grad Solin.
Polaznik/ca stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na novčanu potporu koju isplaćuje HZZ sukladno mjerama za poticanje zapošljavanja.

VII.

Za kandidate/kinje prijavljene na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje i intervju radi prethodne provjere znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Na web stranici Grada Solina (www.solin.hr) objavit će se podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, kao i potrebni pravni izvori za pripremanje kandidata za provjere.

Na istoj web stranici Grada Solina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja na Zavodu za zapošljavanje, na adresu Grad Solin, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom, Stjepana Radića 42.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o priznatom statusu (potvrdu odnosno rješenje) a pravo prednosti može ostvariti samo pod jednakim uvjetima.
Na Javni natječaj svoje prijave mogu podnijeti osobe oba spola.
Na stručno osposobljavanje mogu biti primljene osobe za rad u višoj stečenoj razini obrazovanja.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni natječaj.
O rezultatima Javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRAD SOLIN

Pročitano 2087 puta