Ispiši ovu stranicu
Utorak, 17 Svibanj 2016 08:18

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti-Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Solina
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora
kandidata za stručno osposobljavanje

Klasa: 130-01/16-01/05
Ur.broj: 2180/1-11-01-16-16
Solin, 17. svibnja 2016. godine

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU
ZNANJA I SPOSOBNOSTI

1.Provjeri znanja može pristupiti kandidatkinja:
upravni referent (SSS):
- Matea Šimičić, Zvonimirova 119, Solin

2.Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada Solina uz Javni poziv. Kandidat treba ostvariti 50% i više bodova na pisanom testiranju i na intrvjuu koji će se obaviti istog dana po utvrđivanju rezultata pisanog testiranja.

3.Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obavit će se dana 23. svibnja 2016. g. (ponedjeljak) u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.
Napomena: Kandidat je dužan ponijeti osobnu iskaznicu.

U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Miroslav Mišković

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata prijavljenih na javni natječaj za stručno osposobljavanje u Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu

-Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine RH br. 85/10-pročišćeni tekst i 5/14).
-Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine RH br. 47/09).
-Uredba o uredskom poslovanju (NN RH br. 7/09).
-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 i 19/13- pr. tekst).
-Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11).
-Statut Grada Solina (Službeni vjesnik br. 7/09, 4/13 i 7/13).

 

 

Pročitano 2056 puta