Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 11 Studeni 2016 06:13

Natječaj za prodaju nekretnine

 

Splitsko-dalmatinska županija, Grad Solin, Upravni odjel za pravne i opće poslove, na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,153/09, 143/12, 152/14, 81/15) i Zaključka Zamjenika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Solina o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u K. O. Solin, Klasa: 740-09/15-01/01, Urbroj: 2180/1-01-16-15 od 8. studenog 2016. godine, raspisuje

NATJEČAJ za prodaju nekretnine

Predmet natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Grada Solina i to :
nekretnine označene kao č. zem. 2750/253 u površini od 1887 m2, K.O. Solin,

1. Predmetna nekretnina se nalazi u zoni eksploatacijskog polja tupinoloma tvrtke Cemex Hrvatska d.d. K.Sućurac.
2. Početna cijena za naprijed opisanu nekretninu utvrđuje se po iskličnoj cijeni od 25,00 Eur-a/m2 (slovima: dvadesetpeteura/m2), u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB
3. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe,
4. Ponuda mora sadržavati:
- ime i prezime ponuditelja, točnu adresu,
-ako se radi o pravnoj osobi, navesti sjedište i izvod iz sudskog registra
nadležnog suda,
- ako se radi o fizičkoj osobi, nositelju obrta, kao dokaz treba priložiti obrtnicu,
- ponuđenu kupoprodajnu cijenu,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini.
5. Nepotpune ponude se neće razmatrati
6. Sudionici u natječaju su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 10% na žiro račun Grada Solina broj: HR6023300031840600007, poziv na broj za pravne osobe 687757-OIB, a za fizičke osobe 68 7757- OIB
7. Izabranom natjecatelju uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u ukupan iznos kupoprodajne cijene zemljišta i bez kamata.
8. Sudionici natječaja koji budu odabrani kao najpovoljniji ponuditelji dužni su u roku od osam dana od dana izbora, zaključiti s Gradom Solinom ugovor o kupoprodaji zemljišta. U slučaju da natjecatelj odbije potpisati ugovor, gubi pravo na povrat jamčevine, a prodaja predmetne nekretnine bit će ponuđena najpovoljnijem ponuditelju.
9. Pisane ponude podnose se Gradu Solinu, Upravni odjel za pravne i opće poslove, Stjepana Radića 42, Solin, s naznakom ˝Ponuda za kupnju nekretnina-ne otvarati˝ u roku od 8 dana od objave natječaja. Javno otvaranje ponuda će se održati dana 22.11. 2016. godine (utorak) u 11.00 sati. .
10. Sve informacije u svezi prodaje zemljišta mogu se dobiti na tel. 681-551, 681-552.
11. Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika pridržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

 

Pročitano 1821 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr