Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 09 Prosinac 2016 10:00

Natječaj za prodaju poslovnog prostora u K.O.Mravince

 

Splitsko-dalmatinska županija, Grad Solin, Upravni odjel za pravne i opće poslove, na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i Zaključka Zamjenika koji obnaša dužnost gradonačelnika o raspisivanju natječaja za prodaju poslovnog prostora u K. O. Mravince, Klasa: 372-05/16-01/0013, Ur. Broj: 2180/1-01-16-3 od 08. prosinca 2016. godine, raspisuje

NATJEČAJ
za prodaju poslovnog prostora u K.O.Mravince

1. Predmet natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Grada Solina i to :

- poslovni prostor oznake PP4 koji se nalazi na I (prvom) katu stambeno-poslovne građevine, ulaz 2, orijentacije sjever, koji se sastoji od jedinstvenog prostora, ukupne neto površine 40,50m2, a koji predstavlja 40/1671 idealnih dijelova cjeline koji se povezuju s dijelom č.zem. 1014/6 u površini od 3108m2 i suvlasništvom nad cijelom zgradom Z.U. 875 poduložak 7, K.O.Mravince.

2. Početna cijena za predmetni poslovni prostor iznosi 800,00 Eur-a/m2 (slovima: osamstoeura/m2), plativo u kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate.
3. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe,
4. Ponuda mora sadržavati:
- ime i prezime ponuditelja, točnu adresu,
- ako se radi o pravnoj osobi, navesti sjedište i izvod iz sudskog registra nadležnog suda,
- ako se radi o fizičkoj osobi, nositelju obrta, kao dokaz treba priložiti obrtnicu,
- ponuđenu kupoprodajnu cijenu,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini.
5. Nepotpune ponude se neće razmatrati
6. Sudionici u natječaju su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 10% na žiro račun Grada Solina broj: HR6023300031840600007, poziv na broj za pravne osobe 687757-OIB, a za fizičke osobe 687757- OIB.
7. Izabranom natjecatelju uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u ukupan iznos kupoprodajne cijene zemljišta i bez kamata.
8. Sudionici natječaja koji budu odabrani kao najpovoljniji ponuditelji dužni su u roku od osam dana od dana izbora, zaključiti s Gradom Solinom ugovor o kupoprodaji zemljišta. U slučaju da natjecatelj odbije potpisati ugovor, gubi pravo na povrat jamčevine, a prodaja predmetne nekretnine bit će ponuđena najpovoljnijem ponuditelju.
9. Pisane ponude podnose se Gradu Solinu, Upravni odjel za pravne i opće poslove, Stjepana Radića 42, Solin, s naznakom ˝Ponuda za kupnju nekretnina-ne otvarati˝ u roku od 8 dana od objave natječaja. Javno otvaranje ponuda će se održati dana 20. 12. 2016. godine (utorak).
10. Sve informacije u svezi prodaje zemljišta mogu se dobiti na telefon 681-551, 681-552.
11. Gradsko vijeće pridržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

 

 

 

Pročitano 1522 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr