Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 16 Prosinac 2016 13:51

Najava 34. sjednice Gradskoga vijeća Solina

Dana 21. prosinca 2016. godine (srijeda ) u 13.00 sati u Gradskoj vijećnici, Stjepana Radića 42 održat će se 34. sjednica Gradskog vijeća grada Solina

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

- Verifikacija zapisnika sa 33. sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2016. godinu
2. Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2016. godinu
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2016. godinu.
4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2017. godinu
5. Prijedlog Oduke o izmjeni i dopuni odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2016. godinu
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2016. godinu
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2016. godinu
9. Prijedlog Zaključka o Programu rada Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin za 2017. godinu
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
11. Prijedlog Rješenja o produženju radnog odnosa vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Solina
13. Prijedlog Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu
14. Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin
15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl. ing. v.r.

Napomena:
Nakon sjednice Gradskog vijeća Grada Solina organizira se božićni prijem za obitelji poginulih hrvatskih branitelja u restoranu "Gašpić" u 14.00 sati.

 

 

Pročitano 1518 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr