Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 26 Siječanj 2017 08:43

Natječaj za prodaju nekretnine

Splitsko-dalmatinska županija, Grad Solin, Upravni odjel za pravne i opće poslove, na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,153/09, 143/12, 152/14, 81/15) i Zaključka Zamjenika koji obnaša dužnost gradonačelnika o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine smještene u K.O. Solin, Klasa: 944-18/17-02/0001, Urbroj: 2180/1-01-17-2 od 24.siječnja 2017. godine

NATJEČAJ
za prodaju nekretnine

1.Predmet natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Grada Solina označene kao:
- č.zem. 5198/1 (k.č.zem.7179/1) površine 568 m2, Z.U. 8203 K.O.Solin po početnoj cijeni od 57,00 Eur-a/m2 (slovima-pedesetsedameura/2m), plativo u kunama po srednjem tečaju HNB.
Nekretnina se nalazi u zoni M1, te je na istoj osnovano pravo služnosti puta-kolnika širine 8 m, uz sjevernu granicu č.zem. 5198/1 kao poslužnog dobra, do č.zem. 5198/2 kao povlasnog dobra, sve K.O. Solin. Preko južnog dijela predmetne nekretnine prolazi nadzemni elektroenergetski 220kV dalekovod.
2. Početna cijena za nekretninu označenu kao č.zem. 5198/1 (k.č.zem.7179/1) površine 568 m2, Z.U. 8203 K.O.Solin po cijeni od 57,00 Eur-a/m2 (slovima-pedesetsedameura/m2).
3. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe,
4. Ponuda mora sadržavati:
- ime i prezime ponuditelja, točnu adresu,
- ako se radi o pravnoj osobi, navesti sjedište i izvod iz sudskog registra nadležnog suda,
- ako se radi o fizičkoj osobi, nositelju obrta, kao dokaz treba priložiti obrtnicu,
- ponuđenu kupoprodajnu cijenu,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini.
5. Nepotpune ponude se neće razmatrati
6. Sudionici u natječaju su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 10% na žiro račun Grada Solina broj: HR6023300031840600007, poziv na broj za pravne osobe 687757-OIB, a za fizičke osobe 687757- OIB.
7. Izabranom natjecatelju uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u ukupan iznos kupoprodajne cijene zemljišta i bez kamata.
8. Sudionici natječaja koji budu odabrani kao najpovoljniji ponuditelji dužni su u roku od osam dana od dana izbora, zaključiti s Gradom Solinom ugovor o kupoprodaji zemljišta. U slučaju da natjecatelj odbije potpisati ugovor, gubi pravo na povrat jamčevine, a prodaja predmetne nekretnine bit će ponuđena najpovoljnijem ponuditelju.
9. Pisane ponude podnose se Gradu Solinu, Upravni odjel za pravne i opće poslove, Stjepana Radića 42, Solin, s naznakom ˝Ponuda za kupnju nekretnina-ne otvarati˝ u roku od 8 dana od objavenatječaja. Javno otvaranje ponuda će se održati dana 06. veljače 2017. godine (ponedjeljak).
10. Sve informacije u svezi prodaje zemljišta mogu se dobiti na tel. 681-551, 681-552.
11. Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika pridržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

 

 

 

Pročitano 1866 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr