Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 04 Svibanj 2017 08:01

Natječaj za zakup dijela nekretnine smještene u K.O. Solin u svrhu privremenog korištenja za poljoprivrednu obradu

Splitsko-dalmatinska županija, Grad Solin, Upravni odjel za pravne i opće poslove, na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine RH“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/0 i 153/09). članaka 2. 3. 4. i 18. Odluke o raspolaganju nekretninama („Službeni vjesnik Grada Solina“ broj: 3/12), Zaključka zamjenika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Solina o zakupu dijela nekretnine Klasa: 944-18/17-02/19, Urbroj: 2180/1-01-17-2, od 3. svibnja 2017. godine dana 4. svibnja 2017. godine raspisuje

N A T J E Č A J
za zakup dijela
nekretnine smještene u K.O. Solin u svrhu privremenog korištenja za
poljoprivrednu obradu.

1. Grad Solin kao vlasnik zemljišta oznake č. zem. 5727/1 (k.č.zem. 2261/1 ) u površini od 6484 m2 raspisuje se natječaj za zakup dijela naprijed opisane nekretnine u površini od 438 m2 sve K.O. Solin, a u svrhu privremenog korištenja za poljoprivrednu obradu. sukladno skici koju je izradila ovlaštena geodetska tvrtka Geodetika d.o.o. iz Splita oznake G65/2017.

2. Dio zemljišta opisan u točki 1. ovog natječaja se daje u zakup po početnoj od 2.904,00 KN godišnje, odnosno 6,63 kn/m2 ( slovima dvijetisućedevestočetirikune ), sve sukladno procjeni ovlaštenog sudskog vještaka Ranka Kurira br. OE 15/17-PR.

3. Dio zemljišta opisan u točki 1. ovog natječaja se nalazi u mirnom posjedu, a daje se u zakup na pet godina s mogučnošću raskida ukoliko Grad Solin isto želi privesti namjeni koja je određena Prostornim planom Grada Solina.

4. Grad Solin kao zakupodavac će u primjerenom roku obavijestiti zakupnika o teme da namjerava privesti svrsi zemljište opisano u točki 1. ovog natječaja, a koji odnosi
će se urediti ugovorom, s najpovoljnijim ponuditeljem , sve sukladno članku 18. Odluke o raspolaganju nekretninama („Službeni vjesnik Grada Solina“ broj: 3/12).

5. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe.

6. Ponuda mora sadržavati:
-ime i prezime ponuditelja, točnu adresu,
-ako se radi o pravnoj osobi navesti sjedište i izvod iz sudskog registra
nadležnog suda,
-ako se radi o fizičkoj osobi, nositelju obrta ili OPG-a , kao dokaz treba priložiti obrtnicu, preslik rješenja o OPG-u,
-ponuđeni iznos zakupnine.

7. Nepotpune ponude neće se razmatrati.

8. Sudionik natječaja koji bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od dana izbora, zaključiti s Gradom Solinom ugovor o zakupu.

9. Zakupnik je je obvezan da pored zakupnine snositi troškove procjembenog elaborata tržišne vrijednosti nekretnine i objave natječaja.

10. U slučaju zakašnjenja plaćanja zakupnine, Grad Solin će kupcu obračunati zakonske zatezne kamate.

11. Pisane ponude podnose se Gradu Solinu, Upravni odjel za pravne i opće poslove, Stjepana Radića 42, Solin, s naznakom «Ponuda za zakup dijela nekretnine - ne otvarati» u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

12. Javno otvaranje ponuda će se održati dana 16. svibnja 2017.g (utorak)
u 11,00 sati u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

13. Sve informacije u svezi prodaje nekretnine mogu se dobiti na telefon, 555-204, 681-551.

14. Gradonačelnik pridržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klasa: 944-18/17-02/19,
Urbroj: 2180/1-O3-01-17-3
Solin, 4. svibnja 2017. godine

P r o č e l n i k:
Ante Ljubičić dipl. iur.

 

 

Pročitano 1603 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr