Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 14 Kolovoz 2017 08:26

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti,
gospodarstvo i upravljanje prostorom
i europske fondove

Klasa: 112-02/17-01/03
Urbroj: 2180/01-04-01-17-2
Solin, 10. kolovoza 2017.godine

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Solina i Zaključka Pročelnice Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom. Klasa:112-02/17-01/03 Urbroj: 2180/01-04-01-17-1, od 3. srpnja 2017. g, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

1. Viši stručni suradnik za europske fondove - 2 izvršitelj/ice na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:
- VII stupanj stručne spreme (magistar struke/stručni specijalist) društvenog usmjerenja,
- položen državni stručni ispit
- 1 godina radnog iskustva
- znanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu

2. Viši referent za pripremu dokumentacije europskih fondova – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:
- VI stupanj stručne spreme (sveučilišni/stručni prvostupnik/ica) upravnog usmjerenja
- položen državni stručni ispit
- 1 godina radnog iskustva
- znanje engleskog jezika
- poznavanje strojopisa i rada na računalu

Pored navedenih uvjeta za prijam u službu kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati zakonom propisane opće uvjete (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta).
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Službenik/ica se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Natjecati se mogu i osobe bez položenog stručnog ispita uz obvezu polaganja istog u zakonskom roku.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje i pravni izvori za pripremu kandidata objavit će se na web - stranici Grada Solina (www.solin.hr).

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Solina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na provjeru znanja pozvat će se svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, a na intervju oni kandidati koji ostvare najmanje 50 % bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:

 kratki životopis
 dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZZMO) u kojoj su podaci o poslodavcu, stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja
 dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - (izjavu nije potrebno ovjeravati)
 ako kandidati/kandidatkinje imaju položen državni stručni ispit dužni su dostaviti dokaz (preslika uvjerenja odnosno svjedodžbe)

Prije izbora kandidata predočit će se izvornici (originali) isprava.

Izabrani kandidat/kandidatkinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.
Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama RH, na adresu Grad Solin, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom i europske fondove, Stjepana Radića 42, 21210 Solin.

Uredna prijava sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o priznatom statusu (potvrdu odnosno rješenje) te priložiti dokaz o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i dokaz kako je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), a pravo prednosti može ostvariti samo pod jednakim uvjetima. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRAD SOLIN

 

 

Pročitano 4015 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr