Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Utorak, 26 Rujan 2017 11:19

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto na neodređeno vrijeme – Viši stručni suradnik za europske fondove i Viši referent za pripremu dokumentacije europskih fondova

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto na neodređeno vrijeme – Viši stručni suradnik za europske fondove - 2 izvršitelj/ice na neodređeno vrijeme

Ustav Republike Hrvatske (NNRH br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)

Zakon o općem upravnom postupku (NNRH br. 47/09).

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NNRH br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 i 19/13- pr. tekst i 137/15).

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11).

Uredba o uredskom poslovanju (NNRH br. 7/09).

Statut Grada Solina (Službeni vjesnik br. 7/09, 4/13 i 7/13).

Zakon o javnoj nabavi (NNRH br. 120/16).

Poznavanje ustrojstva Europske unije i mogućnosti financiranja projekata jedinica lokalne samouprave sredstvima EU, poznavanje procedura prijava na natječaje sufinancirane sredstvima EU, poznavanje provedbe projekata financiranih fondovima EU.

Korisni pravni i ostali izvori iz područja pripreme i provedbe EU projekata, dostupni na http://www.strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti:

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NNRH br. 92/14)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«, uključujući Prilog Prikaz posredničkih tijela nadležnih za provedbu izabranih prioriteta ulaganja, po operativnom programu (NNRH br. 107/14 i 23/15, 129/15)

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« uključujući Prilog Prikaz posredničkih tijela nadležnih za provedbu izabranih prioriteta ulaganja, po operativnom programu (NNRH br. 15/17 i 18/17)

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NNRH br. 143/14)

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda (NNRH br.149/14, 14/16, 74/16)

Upute za prijavitelje i korisnike Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ o provedbi horizontalnih načela

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.- 2020.

Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions (PRAG), dostupan na: https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/procedures-and-practical-guide-prag_en)

Pismeni test uključit će i prijevod s hrvatskog na engleski i s engleskog na hrvatski jezik, vezan uz opis poslova koje će službenik/ca obavljati.

PODACI O RADNOM MJESTU I PLAĆI

Radno mjestu podrazumijeva sljedeće poslove: praćenje i stručna obrada natječaja Europske unije, obavljanje poslova vezanih za sudjelovanje Grada Solina u projektima Europske unije i međunarodnim projektima; suradnja s gradskim upravnim tijelima, ustanovama i tvrtkama u vlasništvu Grada Solina u cilju poticanja sudjelovanja u projektima EU i institucijama nadležnim za provedbu projekata Europske unije.
Plaća zaposlene osobe s godinom dana radnog iskustva, bez poreznih olakšica i dodataka iznosi približno 6.200,00 kn neto.


Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto na neodređeno vrijeme – Viši referent za pripremu dokumentacije europskih fondova – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Ustav Republike Hrvatske (NNRH br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)

Zakon o općem upravnom postupku (NNRH br. 47/09).

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NNRH br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 i 19/13- pr. tekst i 137/15).

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11).

Uredba o uredskom poslovanju (NNRH br. 7/09).

Statut Grada Solina (Službeni vjesnik br. 7/09, 4/13 i 7/13).

Poznavanje ustrojstva Europske unije i općenite mogućnosti financiranja projekata jedinica lokalne samouprave sredstvima EU.

Korisni pravni i ostali izvori iz područja mogućnosti financiranja projekata jedinica lokalne samouprave sredstvima EU:

Sažeti prikaz prioriteta i specifičnih ciljeva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/Kriteriji%20odabira%20-%202014-2020/MRRFEU%20Sazetak.pdf)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«, uključujući Prilog Prikaz posredničkih tijela nadležnih za provedbu izabranih prioriteta ulaganja, po operativnom programu (NNRH br. 107/14 i 23/15, 129/15)

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« uključujući Prilog Prikaz posredničkih tijela nadležnih za provedbu izabranih prioriteta ulaganja, po operativnom programu (NNRH br. 15/17, 18/17)

Pismeni test uključit će i prijevod s hrvatskog na engleski i s engleskog na hrvatski jezik, vezan uz opis poslova koje će službenik/ca obavljati.

PODACI O RADNOM MJESTU I PLAĆI

Radno mjestu podrazumijeva sljedeće poslove: priprema dokumentacije za prijavu i provedbu europskih projekata; suradnja s gradskim upravnim tijelima, ustanovama i tvrtkama u vlasništvu Grada Solina, suradnja s tijelima Grada Solina koja sudjeluju u pripremi i provedbi projekata; administrativno-tajnički poslovi – primanje, otprema, evidencija pošte i telefonskih poruka, pisanje, umnožavanje, fotokopiranje i skeniranje dokumentacije.
Plaća zaposlene osobe s godinom dana radnog iskustva, bez poreznih olakšica i dodataka iznosi približno 5.100,00 kn neto.

Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata za radna mjesta Viši stručni suradnik za europske fondove i Viši referent za pripremu dokumentacije europskih fondova:

Postupak provjere znanja, sukladno člancima 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, provodi se putem pisanog testa i intervjua prema navedenim pravnim izvorima te izrade nacrta akta iz nadležnosti mjesnog odbora ili zapisnika o radu.
Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada Solina i oglasnoj ploči najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

 

Pročitano 2090 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr