Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 18 Listopad 2017 06:43

JAVNI POZIV

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SOLIN

Upravni odjel za javne djelatnosti

KLASA: 340-05/17-01/21

UR. BROJ: 2180/1-07-01-17-1

Solin: 18.listopada 2017.godine

Upravni odjel za javne djelatnosti, na temelju članka 7. Odluke o autotaksi prijevozu

(Službeni vjesnik Grada Solina, broj 7/13) objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva u svrhu izdavanja dozvole

za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na području Grada Solina

I.

Predmet javnog poziva ja izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Solina.

II.

Na Javni poziv mogu se javiti pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za djelatnost autotaksi prijevoza ( u daljnjem tekstu autotaksi prijevoznik ), koje ispunjavaju uvjete

propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i Odlukom o autotaksi prijevozu i imaju sjedište / prebivalište na području Grada Solina.

III.

Grad Solin izdaje jednu dozvolu.

Jednom autotaksi prijevozniku može se izdati samo jedna dozvola za samo jedno vozilo.

Dozvola se izdaje na vrijeme od 5 godina, odnosno do isteka važenja licencije.

Godišnja naknada za izdavanje dozvole iznosi 1.500,00 kuna i uplaćuje se jednokratno u Proračun Grada Solina.

IV.

Vozilo kojim će se obavljati djelatnost autotaksi prijevoza osoba mora biti bijele boje, te imati najviše 5 sjedala i imati najmanje 4 metra dužine.

V.

Podnositelj zahtjeva dužan je uz pisani zahtjev priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. pristojbu od 70,00 kn u državnim javnim biljezima,

 2. licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza i pripadajući izvod iz licencije za vozilo,

 3. uvjerenje o prebivalištu na području Grada Solina, odnosno izvod trgovačkog ili obrtnog registra kao dokaz o sjedištu na području Grada Solina,

 4. obrtnicu ovlaštenog tijela za obavljanje autotaksi prijevoza, odnosno rješenje o upisu društva u sudski registar kod ovlaštenog Trgovačkog suda,

 5. ispravu kojom dokazuje vlasništvo, zakup ili leasing vozila koje ispunjava uvjete propisane Odlukom o autotaksi prijevozu i posebnim propisima kojima se određuje prijevoz u cestovnom prometu,

 6. ispravu kojom dokazuje da vozilo kojim će obavljati autotaksi prijevoz ispunjava uvjete iz članka 23. Odluke o autotaksi prijevozu,

 7. uvjerenje o položenom posebnom ispitu za vozača autotaksi vozila kojim se dokazuje poznavanje podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na područja Grada Solina ( u slučaju da vozač nema položen ispit dužan ga je položiti u roku 3 mjeseca od dana izdavanja dozvole ),

 8. cjenik usluge autotaksi prijevoza koji će se primjenjivati ako ishodi dozvolu,

 9. potvrdu porezne uprave – ne starija od 30 dana, za podnositelje zahtjeva koji dokazuju pravo prednosti jer nemaju nepodmirenih obveza plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

 10. potvrdu utvrđenu odredbom Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, za podnositelje zahtjeva koji dokazuju pravo prednosti,

 11. potvrdu nadležnog upravnog odjela grada Solina – ne starija od 30 dana, kojom dokazuje da nema dugovanja prema gradu Solinu,

 12. potvrdu o nekažnjavanju, odnosno da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak – ne starija od 30 dana, od dana podnošenja zahtjeva,

 13. OIB poslovnog subjekta.

V.

Zahtjevi u svrhu izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza osoba na području Grada Solina, dostavljaju se osobno putem protokola ili poštom na adresu Grad Solin – Povjerenstvo za izbor autotaksi prijevoznika, Stjepana Radića 42, Solin.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 27.listopada 2017.godine.

Nepotpuni i nepravovaljani zahtjevi neće se razmatrati.

Sve informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za javne djelatnosti Grada Solina, Stjepana Radića 42, Solin, na broj telefone: 681-554 i na gradskoj web stranici: www.solin.hr.

Pročitano 1676 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr