Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Utorak, 31 Listopad 2017 14:41

Pravni izvori za pripremu kandidata

Pravni izvori za pripremanje kandidata prijavljenih na Oglas za radno mjesto na određeno vrijeme- referent za računovodstvene i administrativne poslove u Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Solina

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine RH br. 85/10 - pročišćeni tekst i 5/14).

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine RH br. 47/09).

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 i 19/13- pr. tekst i 137/15).

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11).

Uredba o uredskom poslovanju (NNRH br. 7/09).

Statut Grada Solina (Službeni vjesnik br. 7/09, 4/13, 7/13 i 9/13).

Podaci o radnom mjestu i plaći:

Radno mjesto podrazumijeva sljedeće poslove: Kontrola uvjeta za izdavanje i prodaju povlaštenih parkirnih karata, naplata dnevnih parkirnih karata (DPK), računa, opomena i ovrha, praćenje analitike DPK, unos i knjiženje uplata, knjiženje zaduženja prema knjigama izdanih računa, ispis i koordinacija slanja mjesečnih računa, periodična izrada opomena i koordinacija njihovog slanja, mjesečna kontrola proknjiženih uplata i izrada zaključka mjeseca, izrada odobrenja i prefaktura mjesečnih računa, izrada mjesečnih statistika i analiza za potrebe službe. Svi administrativni poslovi za potrebe službe i po nalogu voditelja službe. Komunikacija kroz kontakte unutar Pogona.

Plaća zaposlene osobe bez dodataka iznosi približno 4.000,00 kn neto (izračun za osobe bez prethodno ostvarenog staža osiguranja i olakšica za uzdržavane članove obitelji).

Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Postupak provjere znanja, sukladno člancima 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, provodi se putem pisanog testa i intervjua prema navedenim pravnim izvorima. Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada Solina najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Pročitano 1666 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr