Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Četvrtak, 18 Siječanj 2018 13:24

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI-Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti-za kandidate građevinskog usmjerenja

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Klasa: 112-02/17-01/09
Urbroj: 2180/01-11-01-18-22
Solin, 18. siječnja 2018. godine

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), a povodom Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto Viši referent za tehničke poslove, Povjerenstvo objavljuje

POZIV NA
PRETHODNU PROVJERU
ZNANJA I SPOSOBNOSTI

1. Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati:
Karla Bućan, Gajeva 39, Mravince
Teo Dubravčić, Nikole Tavelića 48, Split
Antonio Jelavić Šako, Vlaka 71, Muć Donji
Ante Kokolek, Šibenska 53, Split
Leo Martinić, Marusinac 6, Solin
Marijana Pavičić Pera, Put Sv. Lucije 25, Kaštel Štafilić
Mirko Podrug, Petra Krešimira IV 82, Solin
Dario Škalić, Glavička 26, Žrnovnica

2.Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada Solina uz Poziv. Kandidat treba ostvariti 50% i više bodova na pisanom testiranju i na intervjuu koji će se obaviti istog dana po utvrđivanju rezultata pisanog testiranja.

3.Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obaviti će se dana 26. siječnja 2018. godine (petak) u 9.00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Napomena: kandidat je dužan ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

Pravni izvor za pripremanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto na neodređeno vrijeme u Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu:
- za kandidate građevinskog usmjerenja- (viši referent za tehničke poslove) VŠS
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine RH br. 85/10 – pročišćeni tekst) i 5/14
- Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine RH, br. 47/09)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH, br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11,144/12, 19/13 pr. tekst i 137/15 )
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH 86/08 i 61/11)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)
- Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine RH br. 153/13)
- Zakon o gradnji (Narodne novine RH br. 153/13)
- Statut Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 7/09, 4/13 i 7/13).

Napomena: Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata
Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja koja se sastoji od pisanja testa i intervjua. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja.

PODACI O RADNOM MJESTU I PLAĆI: U dogovoru s upraviteljem obavlja poslove prema programu rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti, izrađuje i kontrolira projektne dokumentacije i troškovnike, priprema natječajne (tender) dokumentacije, kontrolira građevinske knjige, obavlja poslove nadzora kao i alegata za izgradnju. U suradnji s voditeljima službi i odsjeka vodi brigu o materijalnim sredstvima Vlastitog pogona; vodi brigu o potrošnji i predlaže mjere uštede financijskih sredstava.Vrijeme potrebno za obavljanje navedenih poslova iznosi 70% radnog vremena. Obilazak terena- vrijeme potrebno za obavljanje navedenih poslova iznosi 30% radnog vremena. Samostalnost uključuje redovan nadzor nadređenog službenika i njegove upute za rješavanje relativno složenih problema. Odgovornost za materijalne resurse. Komunikacija unutar i izvan pogona.
Plaća zaposlene osobe iznosi približno 5.100,00 kn neto.

 

 

Pročitano 1482 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr