Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 22 Siječanj 2018 12:51

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI-Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti-za kandidate tehničkog usmjerenja

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Klasa: 112-02/17-01/11
Urbroj: 2180/01-11-01-18-12
Solin, 22. siječnja 2018. godine

Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), a povodom Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto Koordinator za sportske objekte, Povjerenstvo objavljuje

POZIV NA
PRETHODNU PROVJERU
ZNANJA I SPOSOBNOSTI

1. Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati:
Žarka Malbaša, Svetog Križa 4, Split
Leo Martinić, Marusinac 6, Solin
Sretan Matković, Put Krunika 30, Kučine
Ivica Radnić, Ulica Hrvatskih žrtava 39, Solin

2.Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada Solina uz Poziv. Kandidat treba ostvariti 50% i više bodova na pisanom testiranju i na intervjuu koji će se obaviti istog dana po utvrđivanju rezultata pisanog testiranja.

Provjera znanja obaviti će se dana 30. siječnja 2018. godine (utorak) u 12.30 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Napomena: kandidat je dužan ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Pravni izvori za pripremanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto na neodređeno vrijeme u Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu:
za kandidate tehničkog usmjerenja– (koordinator za sportske objekte )-SSS
Ustav Republike Hrvatske (NNRH br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine RH br. 47/09).
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH 86/08 i 61/11).
Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine RH br. 7/09).
Statut Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 7/09, 4/13 i 7/13).
Zakon o sportu (Narodne novine RH br. NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15).
Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (Narodne novine RH br. 117/03, 71/06, 43/09, 34/11).

Napomena: Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata
Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja koja se sastoji od pisanja testa i intervjua. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja.

PODACI O RADNOM MJESTU I PLAĆI
Radno mjesto podrazumijeva sljedeće poslove: Organizacija i priprema realizacije programa rada u dijelu koji se odnosi na gradske sportske objekte. Vođenje evidencije o manjkavostima, oštećenjima i kvarovima na objektima. Pisano izvješćivanje Upravitelju pogona o utvrđenom. Predlaganje nabavke potrebnih sredstava i materijala za održavanje i otklanjanje nedostataka. Raspoređivanje, nadziranje i usmjeravanje rada domara i čistačica. Vođenje brige o pravilnom korištenju sportskih objekata prema utvrđenim terminima. Vođenje evidencije o korisnicima i briga o provođenju i primjeni utvrđenog kućnog reda. Predlaže program popune slobodnih kapaciteta u objektima. Predlaže satnice korištenja objekata za sportsko-rekreacijske aktivnosti te surađuje s Upraviteljem u realizaciji programa. Sudjeluje u izradi godišnjih planova korištenja sportskih objekata. Po nalogu Upravitelja obavlja i druge poslove.
Plaća zaposlene osobe iznosi približno 4.200,00 kn neto.

 

 

Pročitano 1158 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr