Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Utorak, 23 Siječanj 2018 15:37

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Solina

Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN br. 3/17), članka 39. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina, br. 7/09, 4/13 i 7/13) te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, gradonačelnik Solina dana 28. siječnja 2018. godine, donosi

O D L U K U
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku
procjenu utjecaja na okoliš za
Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Solina

OPĆE ODREDBE
I.

Gradonačelnik Solina donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Solina, prema kojoj je Grad Solin putem Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom i europske fondove proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune navedenog Plana.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetne Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana neće imati značajan utjecaj na okoliš, na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

OSNOVNI PODACI O PLANIRANIM IZMJENAMA I DOPUNAMA GENERALNOG
URBANISTIČKOG PLANA
II.

Generalni urbanistički plan donesen je 2006. godine (Službeni vjesnik Grada Solina, broj 5/06 te Izmjene i dopune 4/08, 5/14 i 7/15).
Razlozi pokretanja Izmjena i dopuna Plana su slijedeći;  usklađenje sa Prostornim planom uređenja Grada Solina („Službeni vjesnik Grada Solina” broj 4/06, 4/08, 6/10, 5/14, 6/15 i 5/17), izmjena namjene na području lokacija „ex pivovara“, i okolnih čestica, radi omogućavanja razvoja prehrambene industrije (pekarsko slastičarska proizvodnja), eventualne izmjene ili usklađenja odredbi za provođenje radi uočenih nejasnoća u provedbi (izdavanju akata za gradnju), usklađenja sa zakonskim i podzakonskim aktima temeljem zahtjeva javnopravnih tijela, eventualne manje izmjene temeljene na primjedbama u postupku javne rasprave, koje nisu protivne javnom interesu.

OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZBOG KOJIH JE UTVRĐENO DA NIJE POTEBNO
PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU
III.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Plana Upravni odjel za komunalene djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom i europske fondove zatražio je mišljenja tijela određenih Odlukom o pokteranju postupka:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb
2. Državni zavod za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/7, Zagreb
3. MUP, PU Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg hrvatske bratske zajednice 9, Split
3. Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split
4. Vodovod i kanalizacija d.o.o., Biokovska 3, Split
5. HEP, Elektrodalmacija Split, Služba za razvoj i investicije, Poljička cesta 73, Split
6. HOPS, Prijenosno područje Split, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, Split
7. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu,
Porinova 1, Split
8. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured u Splitu, Odjel za zaštitu i spašavanje, Moliških Hrvata 1, Split
9. EVN Croatia plin d.o.o., Zagrebačka avenija 104, Zagreb

Zaprimljena su slijedeća mišljenja :

1. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Splitsko-dalmatinska, Broj: 511-12-21-13978/2-2017-H.D. od 13. studenog 2017., zaprimljeno 16. studenog 2017.
Navedenim mišljenjem utvrđeno je da primjenom odgovarajućih, propisanih, mjera zaštite od požara nema utjecaja na okoliš te nije potrebno provesti postupak izrade strateške procjene utjecaja na okoliš za predmetni plan.

2. HOPS d.o.o., Prijenosno područje Split: Br: 300300301/1780/GČ/ID od 13. prosinca 2017., zaprimljeno 18. prosinca 2017.
Navedenim mišljenjem utvrđeno je da za planirane Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana nije potrebno provesti postupak izrade strateške procjene utjecaja na okoliš.

3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, KLASA: 612-07/17-58/431, URBROJ: 517-07-2-2-17-2, od 14. prosinca 2017. g., zaprimljeno 21.12.2017. godine.
Navedenim mišljenjem utvrđeno je da vezano uz područje zaštite okoliša i očuvanja prirode ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Ostala javnopravna tijela nisu dostavila svoja mišljenja te se temeljem članka 70. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša smatra da nemaju posebnih uvjeta vezanih za zaštito okoliša u ovom postupku.

IV.

U okviru postupa Ocjene o potrebi provedbe strateške procjene, u skladu s člankom 26. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provelo je postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti Izmjena i dopuna GUP-a Solina za ekološku mrežu te potvrdilo da su predmetne izmjene i dopune prihvatljive za ekološku mrežu (KLASA: 612-07/17-58/431, URBROJ: 517-07-2-2-17-2, od 14. prosinca 2017. g)

Temeljem pripremljene dokumentacije utvrđeno je da se utjecaji koji se mogu očekivati za predmetnu Izmjenu i dopunu Generalnog urbanističkog plana značajno ne razlikuju od mogućih utjecaja važećih planova s obzirom da se obuhvat odnosi uglavnom na građevinska područja. Također je zaključeno da se mogući utjecaji pojedinih zahvata mogu ublažiti primjenom uobičajenih mjera zaštite okoliša te mjerama ublažavanja utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže na razini zahvata.

Obzirom na sve gore navedeno, utvrđeno je da za Izmjenu i dopunu Generalnog urnabističkog plana nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš te se sukladno članku 64. stavku 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13 i 78/15) i čl. 31. stavku 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN br. 3/17) donosi ova Odluka.

ZAVRŠNE ODREDBE

V.

O ovoj Odluci Grad Solin, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom i europske fondove dužan je informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13 i 78/15) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internetskoj stranici Grada Solina te u Službenom vjesniku Grada Solina.

KLASA: 350-02/17-02/05
URBROJ: 2180/01-01-18-24
SOLIN, 23. siječnja 2018. godine

Gradonačelnik
Dalibor Ninčević, upr. prav.

ODLUKA 

 

 

Pročitano 897 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr