Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 16 Veljača 2018 12:37

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme-viši stručni suradnik za radne odnose

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove

KLASA: 112-02/18-01/03
URBROJ: 2180/01-03-01-18-2
Solin, 2. veljače 2018. godine

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 86/08 i 61/11), Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Solina i Zaključka Pročelnika KLASA: 112-02/18-01/03, URBROJ: 2180/01-03-01-18-1, od 1. veljače 2018. g, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

1.viši stručni suradnik za radne odnose - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Posebni uvjeti:
- VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik/ magistar prava
- državni stručni ispit
- 1 godina radnog iskustva

Pored navedenih uvjeta za prijam u službu kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati zakonom propisane opće uvjete (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta).
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Službenik se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Natjecati se mogu i osobe bez položenog državnog stručnog ispita uz obvezu da istog polože u roku od godine dana od stupanja u službu.
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje i pravni izvori za pripremu kandidata objavit će se na web - stranici Grada Solina (www.solin.hr).

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Solina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na provjeru znanja pozvat će se svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, a na intervju oni kandidati koji ostvare najmanje 50 % bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:

-kratki životopis
-dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome kao dokaz stupnja obrazovanja)
-dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
-dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
-presliku svjedodžbe ili uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
-vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)

Prije izbora kandidata predočit će se izvornici (originali) isprava.

Izabrani kandidat/kandidatkinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.
Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama RH, na adresu Grad Solin, Upravni odjel za pravne i opće poslove, Stjepana Radića 42, 21210 Solin.

Uredna prijava sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i o tome će joj biti dostavljena pisana obavijest. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o priznatom statusu (potvrdu odnosno rješenje) te priložiti dokaz o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, a pravo prednosti može ostvariti samo pod jednakim uvjetima. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata ili dostavom odluke o poništenju natječaja.

GRAD SOLIN

Pravni izvori za pripremanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik za radne odnose (neodređeno vrijeme) u Upravnom odjelu za pravne i opće poslove

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine RH br. 85/10-pročišćeni tekst i 5/14).
Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine RH br. 47/09).
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN RH br. 25/13 i 85/15).
Uredba o uredskom poslovanju (NN RH br. 7/09).
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 i 19/13- pr. tekst, 137/15- ispr. i 123/17).
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11).
Zakon o lokalnim izborima (NN RH br. 144/12 i 121/16)
Statut Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 7/09, 4/13 i 7/13).

Podaci o radnom mjestu i plaći:

Radno mjesto podrazumijeva sljedeće poslove: Praćenje propisa iz područja radnog prava, službeničkog prava, mirovinskog prava i ostalih propisa koji se odnose na radno-pravni status službenika i namještenika. Izrada i objava javnih natječaja i oglasa za zapošljavanje u upravnim odjelima; izrada nacrta rješenja iz područja radnih odnosa; suradnja s državnim tijelima nadležnim za poslove zapošljavanja i mirovinskog sustava.

Plaća službenika iznosi približno 6.250,00 kn neto (izračun za osobe s ostvarenom jednom godinom staža osiguranja i bez olakšica za uzdržavane članove obitelji)

Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Postupak provjere znanja, sukladno člancima 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, provodi se putem pisanog testa i intervjua prema navedenim pravnim izvorima. U pisanom dijelu ispita predviđena je i izrada nacrta akta iz nadležnosti tijela lokalne samouprave.

Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada Solina i oglasnoj ploči najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

 

Pročitano 1432 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr