Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Nedjelja, 04 Ožujak 2018 08:44

Natječaj za prodaju nekretnina

Splitsko-dalmatinska županija, Grad Solin, Upravni odjel za pravne i opće poslove, na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,153/09, 143/12, 152/14, 81/15) i Zaključka Gradonačelnika Grada Solina o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina smještenih u K.O. Solin, Klasa: 944-18/18-02/08, Urbroj: 2180/01- 01-18-3 od 28. veljače 2018. godine

NATJEČAJ
za prodaju nekretnina

1.Predmet natječaja je prodaja zemljišta u vlasništvu Grada Solina označenog kao:
- č.zem. 6676/31 (k.č.zem. 7401/6) površine 449 m2, te č.zem. 6676/33 (k.č.zem 7401/8) površine 154 m2, sveukupne površine 603 m2 sve K.O.Solin, po početnoj cijeni od 100,00 Eur-a/m2 (slovima-stoeura/m2), plativo u kunama po srednjem tečaju HNB. Zemljište se nalazi dijelom u koridoru ceste Matoševa ulica (Solin-cesta-Mravince), a dijelom u poslovnoj zoni.

2. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe,

3. Ponuda mora sadržavati:
- ime i prezime ponuditelja, točnu adresu,
- ako se radi o pravnoj osobi, navesti sjedište i izvod iz sudskog registra nadležnog suda,
- ako se radi o fizičkoj osobi, nositelju obrta, kao dokaz treba priložiti obrtnicu,
- ponuđenu kupoprodajnu cijenu,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini.

4. Nepotpune ponude se neće razmatrati

5. Sudionici u natječaju su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 10% na žiro račun Grada Solina broj: HR6023300031840600007, poziv na broj za pravne osobe 68 7757-OIB, a za fizičke osobe 68 7757- OIB.

6. Izabranom natjecatelju uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u ukupan iznos kupoprodajne cijene zemljišta i bez kamata.

7. Sudionici natječaja koji budu odabrani kao najpovoljniji ponuditelji dužni su u roku od osam dana od dana izbora, zaključiti s Gradom Solinom ugovor o kupoprodaji zemljišta. U slučaju da natjecatelj odbije potpisati ugovor, gubi pravo na povrat jamčevine, a prodaja predmetnih nekretnina bit će ponuđena najpovoljnijem ponuditelju.

8. Pisane ponude podnose se Gradu Solinu, Upravni odjel za pravne i opće poslove, Stjepana Radića 42, Solin, s naznakom ̋Ponuda za kupnju nekretnina-ne otvarati ̋ u roku od 8 dana od objave natječaja. Javno otvaranje ponuda će se održati dana 15.03.2018.godine (četvrtak), u 11,00 sati.

9. Sve informacije u svezi prodaje zemljišta mogu se dobiti na tel. 681-551, 681-552.

10. Gradonačelnik pridržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

 

 

Pročitano 942 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr