Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 27 Kolovoz 2018 10:54

Zaključak- Javni natječaj za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenog objekta, povodom koncerta Miroslava Škore i Trećeg nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-05/18-01/27
URBROJ: 2180/01-01-18-1
Solin, 24. kolovoza 2018. g.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 39. Statuta Grada Solina, (Službeni vjesnik 7/09, 4/13, 07/13, 3/18 i 4/18- pročišćeni tekst), članka 6. Zaključka o utvrđivanju najniže visine zakupnine za korištenje javne površine na području grada Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 1/12), Gradonačelnik Grada Solina donosi

Z A K L J U Č A K
o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup lokacija
za postavljanje privremenog objekta – štanda i pokretnih radnji
povodom koncerta Miroslava Škore i svjetovnih događanja povodom Trećeg nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji

I

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup lokacija na javnim površinama u Gradu Solinu povodom koncerta Miroslava Škore dana 7. rujna 2018. g. i to:

1. UGOSTITELJSKE RADNJE I USLUGE, PRODAJA PIĆA

 Ispred sportske dvorane na Arapovcu - po početnoj cijeni od 1.500,00 Kn

II

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup lokacija na javnim površinama u Gradu Solinu povodom svjetovnih događanja povodom Trećeg nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji dana 15. i 16. rujna 2018. g., i to:

1. PRIVREMENOG OBJEKTA – ŠTANDA ZA PRODAJU SAKRALNIH PREDMETA, UKRASA, NAKITA I SUVENIRA

 u Zvonimirovoj ulici lokacije broj 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (veličina objekta-štanda cca 1,5 m2 x 0,80 m2) po početnoj cijeni od 350,00 Kn za svaki objekt-štand
- u ulici Marka Marulića (pored Glorijeta) lokacije broj 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (veličina objekta-štanda cca 1,5 m2 x 0,80 m2) po početnoj cijeni od 350,00 Kn za svaki objekt-štand

III

Uvođenje u posjed zakupnika će obaviti ovlašteni djelatnici Grada Solina.

IV

Na natječaju mogu sudjelovati fizičke osobe, fizičke osobe-obrtnici, državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a registrirane za djelatnost koja će se obavljati u privremenom objektu na lokaciji iz natječaja.
Za jednu lokaciju može se dati samo jedna ponuda.

V

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda koja mora sadržavati:
 ime i prezime ponuditelja, njegovo prebivalište, OIB (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke sa adresom sjedišta, OIB (za pravne osobe) i broj telefona radi kontakta,
 presliku osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu,
 presliku rješenja o upisu u središnji obrtni registar ili presliku obrtnice, iz koje mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena (za fizičke osobe),
 presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima iz kojega mora biti vidljivo da je tvrtka registrirana za djelatnost koja je oglašena (za pravne osobe),
 broj lokacije i visinu ponuđene zakupnine izraženu u kunama po lokaciji

VI

Pisane ponude za ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni natječaj za davanje u zakup javne površine povodom koncerta Miroslava Škore i svjetovnih događanja povodom Trećeg nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji - ne otvarati" na adresu : Grad Solin, Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti, Stjepana Radića 42, Solin 21 210, zaključno s danom 4. rujna 2018. g.
Ponuđena visina zakupnine treba biti izražena u kunama.
Ponuda treba biti kompletna.
Ponude ponuditelja koje nisu podnesene u roku, ponude koje nisu potpune, ponude ponuditelja koji ne ispunjavaju uvjete natječaja, te ponude neoznačene kako je navedeno, neće se razmatrati i o istom će ponuditelji biti obaviješteni.
Nakon roka za dostavu ponuda, nijedan ponuditelj ne može mijenjati sadržaj svoje ponude niti je zamijeniti novom.

VII

Ponude će se otvarati u gradskoj vijećnici Grada Solina, Solin, Stjepana Radića 42, dana 5. rujna 2018. godine u 10,00 sati.

VIII

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja, s priloženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos zakupnine, izražene u kunama po lokaciji za koju se natječe.

IX

O rezultatu javnog natječaja ponuditelji će biti izvješteni telefonski u roku od tri dana od dana odabira najpovoljnije ponude..
S najpovoljnijim ponuditeljem Gradonačelnik Grada Solina sklopiti će ugovor o zakupu lokacije, uz prethodno predočenje dokaza o uplati ponuđenog iznosa zakupnine za lokaciju a najkasnije do uvođenja u posjed lokacije.

X

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane, odnosno ukoliko ne dostavi dokaz o uplati ponuđene zakupnine, javna površina dat će se u zakup slijedećem najpovoljnijem ponuditelju.
Ako na natječaj za raspisanu lokaciju, koja se daje u zakup, ne pristigne niti jedna ponuda u traženom roku, Grad Solin zadržava pravo neposrednog ugovaranja tog mjesta i to po početnoj cijeni tog mjesta iz natječaja za to mjesto.

XI

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/681-550 u vremenu od 09-13 sati.

XII

Za sve operativne poslove na organizaciji povodom koncerta Miroslava Škore i Trećeg nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji zadužuje se Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti.

XIII

Ostalo:
Grad Solin ne osigurava štandove odnosno pokretne naprave.

GRADONAČENIK GRADA SOLINA
Dalibor Ninčević, upr.prav.

 

 

Pročitano 1724 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr