Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 19 Rujan 2018 09:53

Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog duga / Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama

 

Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog duga

Grad Solin objavljuje Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog duga.

Na temelju Odluke o otpisu duga fizičkim osobama (KLASA: 415-01/18-01-01 ; URBROJ: 2180/01-01-18-1 od 19. rujna 2018.g.)

Grad Solin objavljuje

Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog duga

1. Pozivaju se fizičke osobe dužnici Grada Solina da, temeljem odredbi članka 10. stavka 6. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama („Narodne novine“ broj 62/18 – u daljnjem tekstu: Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama), Gradu Solinu podnesu zahtjev za otpis dospjelog duga (u daljnjem tekstu: zahtjev za otpis duga). Pod dužnicima fizičkim osobama se, sukladno odredbi članka 5. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama, podrazumijevaju fizičke osobe koje ne obavljaju registriranu djelatnost i fizičke osobe koje su registriranu djelatnost obavljale najduže do 31. prosinca 2017. godine. Pod registriranom djelatnošću, u smislu definicije fizičke osobe koja obavlja registriranu djelatnost, smatra se djelatnost obrta upisana u obrtni registar, djelatnost trgovca fizičke osobe upisane u registar trgovačkog suda kao trgovac pojedinac, djelatnost slobodnog zanimanja fizičke osobe upisane u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja, djelatnost poljoprivrede i šumarstva fizičke osobe upisane u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te ostale nenavedene samostalne djelatnosti fizičke osobe temeljem kojih je izvršen upis u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit.

2. Zahtjev za otpis duga dužnik fizička osoba može podnijeti isključivo za dospjeli dug koji čine glavnica duga i trošak te pripadajuće kamate, a za koji se na dan 31. prosinca 2017. godine provodila ovrha na novčanim sredstvima po računima dužnika i koja se na dan stupanja na snagu Odluke o otpisu duga fizičkim osobama (KLASA: 415-01/18-01-01 URBROJ: 2180/01-01-18-1 od 19. rujna 2018.g.) još uvijek provodi.

3. Sukladno točki 1. i 2. ovog Poziva zahtjev za otpis duga može se podnijeti za dugovanja Gradu Solinu po slijedećim osnovama:
1. komunalna naknada,
2. naknada za uređenje voda
3. porez na tvrtku ili naziv,

4. Grad Solin dužnicima fizičkim osobama, temeljem njihovih zahtjeva za otpis duga sukladno točki 1., 2. i 3. ovog Poziva, dospjeli dug može otpisati najviše do iznosa od 10.000,00 kuna na ime glavnice duga i troškova, uvećano za pripadajuće kamate na iznos glavnice duga obračunate do dana podnošenja zahtjeva.

5. Dužnik fizička osoba zahtjev za otpis duga može podnijeti u roku od 30 dana od dana objave ovog Poziva na službenoj web stranici Grada Solina www.solin.hr (odnosno do 19. listopada 2018. godine).

6. Zahtjev za otpis duga podnosi se Gradu Solinu, Upravni odjel za proračun i računovodstvo, na adresu – Grad Solin, Stjepana Radića 42, putem pošte ili neposredno u pisarnicu Grada Solina.

7. Zahtjev za otpis duga podnosi se u pisanom obliku i mora sadržavati ime i prezime, adresu i OIB dužnika. Uz zahtjev za otpis duga obavezno se prilaže cjeloviti Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje (standardni), koji izdaje nadležna Financijska agencija.

Gradonačelnik Grada Solina
Dalibor Ninčević, upr. pravnik


Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (Narodne novine 62/18) i članka 39. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik br. 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18- pročišćeni tekst) dana 19. rujna 2018. godine, Gradonačelnik Grada Solina donosi

O D L U K U
o otpisu dugova fizičkim osobama

Članak 1.

Dužnikom, u smislu ove Odluke smatra se fizička osoba koja ne obavlja registriranu djelatnost i fizička osoba koja je registriranu djelatnost obavljala najduže do 31. prosinca 2017.g., a nad kojom se na dan 31. prosinca 2017.g. provodila ovrha na novčanim sredstvima po računu radi naplate dospjelog duga i koja se na dan stupanja na snagu ove Odluke još uvijek provodi, a kojoj je blokiran račun.

Članak 2.

Dužniku iz čl. 1. ove Odluke se otpisuje se dospjeli dug komunalne naknade, naknade za uređenje voda i poreza na tvrtku po osnovama za plaćanje Grada Solina najviše do 10.000,00 kuna ukupnog iznosa zbroja glavnice i troška, a koji zbroj se uvećava za pripadajuće dospjele kamate.

Članak 3.

Dužniku iz članka 1. ove Odluke Grad Solin otpisat će dug temeljem podnesenog zahtjeva od strane dužnika.
Ako dužnik ima dug po osnovama za plaćanje čiji ukupan iznos prema Gradu Solinu prelazi iznos iz članka 2. ove Odluke, otpisat će se dug iz osnove za plaćanje koja je ranije upisana u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje kod Financijske agencije sve do iznosa iz članka 2. ove Odluke.
Grad Solin će, za dug otpisan temeljem ove Odluke, poduzeti odgovarajuće radnje koje dovode do prestanka ovrhe na novčanim sredstvima po računu radi naplate otpisanog duga.
O izvršenom otpisu dospjelog duga Grad Solin će obavijestiti dužnike.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se Službenom vjesniku Grada Solina.

KLASA: 415-01/18-01-01
URBROJ: 2180/01-01-18-1
Solin, 19. rujna 2018.g.

GRADONAČELNIK GRADA SOLINA
Dalibor Ninčević, upr. pravnik

 

Poziv i Odluku možete pogledati i u PDF formatu:

Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog duga

Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama

 

 

Pročitano 1372 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr