Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 21 Rujan 2018 14:58

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata prijavljenih na oglas na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata prijavljenih
na oglas na određeno vrijeme
u Upravnom odjelu za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove

OPĆA PODRUČJA – za radna mjesta:
-Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu europskih fondova,
-Viši stručni suradnik za pravne poslove,
- Viši stručni suradnik za projektiranje i gradnju

-Zakon o općem upravnom postupku (NN RH br. 47/09)
-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pr. tekst, 137/15- ispravak i 123/17)
-Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11 i 4/18)
-Uredba o uredskom poslovanju (NN RH br. 7/09)
-Statut Grada Solina (Službeni vjesnik br. 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18- pr. tekst)
-Poznavanje ustrojstva Europske unije i mogućnosti financiranja projekata jedinica lokalne samouprave sredstvima EU, poznavanje procedura prijava na natječaje sufinancirane sredstvima EU, poznavanje provedbe projekata financiranih fondovima EU.
-Korisni pravni i ostali izvori iz područja pripreme i provedbe EU projekata, dostupni na http://www.strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti:
-Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN RH br. 92/14)
-Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«, uključujući Prilog Prikaz posredničkih tijela nadležnih za provedbu izabranih prioriteta ulaganja, po operativnom programu (NN RH br. 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17)
-Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN RH br. 143/14)
-Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda (NN RH br.149/14, 14/16, 74/16)
-Upute za prijavitelje i korisnike Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ o provedbi horizontalnih načela
-Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.
-Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.- 2020.
-Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions (PRAG), dostupan na: https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/procedures-and-practical-guide-prag_en)

POSEBNA PODRUČJA:
Za radno mjesto Viši stručni suradnik za pravne poslove
Zakon o javnoj nabavi (NN RH br. 120/16)
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - pročišćeni tekst zakona (NN RH 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)

Za radno mjesto Viši stručni suradnik za projektiranje i gradnju
Zakon o prostornom uređenju (NN RH br.153/13 i 65/17)
Zakon o gradnji (NN RH br.153/13 i 20/17)
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN RH 46/18)

 

 

Pročitano 1218 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr