Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Ponedjeljak, 15 Listopad 2018 13:11

Pravni izvori za pripremanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik za izgradnju i održavanje (određeno vrijeme)

Pravni izvori
za pripremanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto
viši stručni suradnik za izgradnju i održavanje (određeno vrijeme)
u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine RH br. 85/10-pročišćeni tekst i 5/14).

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine RH br. 47/09).

Uredba o uredskom poslovanju (NN RH br. 7/09).

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11 i 4/18).

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 i 19/13- pr. tekst, 137/15- ispr. i 123/17).

Statut Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18- pr. tekst).

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17).

Zakon o gradnji (NN 153/13 i 20/17).

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18)

Podaci o radnom mjestu i plaći:

Radno mjesto podrazumijeva sljedeće poslove: obavljanje poslova iz djelokruga Odsjeka vezano za izgradnju i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i praćenje realizacije izgradnje i održavanja objekata, izradu i kontrolu projektne dokumentacije i troškovnika, pripremu natječajne (tender) dokumentacije, kontrolu građevinskih knjiga, poslove nadzora kao i poslove ishođenja alegata za izgradnju
Plaća službenika iznosi približno 6.200,00 kn neto (izračun za osobe s ostvarenom jednom godinom staža osiguranja i bez olakšica za uzdržavane članove obitelji)

Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Postupak provjere znanja, sukladno člancima 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, provodi se putem pisanog testa i intervjua prema navedenim pravnim izvorima.

Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada Solina i oglasnoj ploči najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

 

Pročitano 573 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr