Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 24 Listopad 2018 08:16

Informacija o provedbi strateške procjene i određivanju sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš Strategije razvoja grada Solina 2018.-2025.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,
ZAŠTITU OKOLIŠA I EUROPSKE FONDOVE

KLASA: 302-02/17-01/0004
URBROJ: 2180/01-06-01-18-30
Solin, 24. listopada 2018.

Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove Grada Solina, na temelju članka 160. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na okoliš (NN 3/17) i članka 3. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) daje sljedeću

INFORMACIJU
o provedbi strateške procjene i određivanju sadržaja strateške studije
utjecaja na okoliš Strategije razvoja grada Solina 2018.-2025.

Nadležno tijelo za postupak izrade strateške studije
Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove, Stjepana Radića 42, Solin.

Pravni temelj
Članak 68. Zakona o zaštiti okoliša i članak 5. i 8 Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.

Naziv, programska polazišta i ciljevi plana, odnosno programa za koji se izrađuje strateška studija
Razlozi za donošenje, ciljevi i programska polazišta, te obuhvat Strategije utvrđeni su u Zaključku o pokretanju postupka nadopune i prilagodbe Programa ukupnog razvoja grada Solina („Službeni vjesnik Grada Solina", broj 03-2017).
Tijelo nadležno za provedbu postupka izrade strateške studije provodi postupak određivanja sadržaja strateške studije na način propisan Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, čiji je obvezni sadržaj propisan u Prilogu 1. Uredbe. Tijela i osobe određene posebnim propisima imaju pravo i obvezu u roku od 30 dana od primitka zahtjeva nadležnog tijela dostaviti mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka za koje smatraju da se moraju obraditi u strateškoj studiji, a vezani su isključivo uz njihov djelokrug rada. U postupku određivanja sadržaja strateške studije, nadležno tijelo dužno je osigurati informiranje javnosti koja sudjeluje svojim pisanim mišljenjima i prijedlozima za određivanje sadržaja strateške studije. Navedena pisana mišljenja i prijedlozi dostavljaju se ovom nadležnom tijelu koje ih razmatra te utvrđuje konačni sadržaj te donosi Odluku o sadržaju strateške studije.

Tijela i/ili osobe određene posebnim propisima – sudionici u postupku određivanja sadržaja strateške studije:
- MISTARSTVO KULTURE, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Konzervatorski odjel u Splitu - Porinova 1, Split,
- MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE – Radnička ceste 80, Zagreb,
- DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE- Hrvatska agencija za okoliš i prirodu - Radnička cesta 80/7, Zagreb,
- MUP, PU SPLITSKO-DALMATINSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite - Trg hrvatske bratske zajednice bb, Split,
- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured u Splitu, Odjel za zaštitu i spašavanje - Moliških Hrvata 1, Split,
- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove Južnog Jadrana - Vukovarska 35, Split,
- HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNISTI – Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb,
- HEP – ODS, ELEKTRODALMACIJA Split, Služba za razvoj i investicije - Poljička cesta bb, Split,
- HEP – OPS, Prijenosno područje Split - Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, Split
- VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. - Biokovska 3, Split,
- HRVATSKE CESTE d.o.o., PJ Split, TI Split, Ruđera Boškovića 22, Split,
- HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o., HŽ Infrastruktura, Služba za studije i razvoj, Antuna Mihanovića 12, Zagreb,
- LUČKA UPRAVA SPLIT, Gat SV. Duje1, Split,
- EVN Croatia plin d.o.o. – Zagrebačka avenija 104, Zagreb,
- JAVNA USTANOVA, ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE - Domovinskog rata 2, Split,
- SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, Ispostava Solin - Zvonimirova 81, Solin,
- GRAD KAŠTELA, Braće Radić 1, Kaštel Sućurac,
- GRAD SPLIT, Obala kneza Branimira 17, Split,
- OPĆINA KLIS, Iza Grada 2, Klis.

Način očitovanja javnosti u određivanju sadržaja strateške studije
U svrhu informiranja javnosti, ova Informacija se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Grada Solina (www.solin.hr). Poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoja mišljenja i prijedloge za sadržaj strateške studije u pisanom obliku na adresu: Grad Solin, Stjepana Radića 42, Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove, s naznakom: „Za SPUO Strategija razvoja grada Solina“ u roku od 30 dana od dana objave ove informacije. Sukladno članku 8. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije, nadležno tijelo organizira konzultacije koje će se objaviti posebnim pozivom na službenoj mrežnoj stranici Grada i slanjem poziva na adrese navedene u ovoj Informaciji.

Način informiranja javnosti o ishodu postupka
Javnost će o ishodu postupka biti informirana objavom Odluke o sadržaju strateške studije o utjecaju na okoliš Strategije razvoja grada Solina 2018.-2025. na službenim mrežnim stranicama Grada Solina (www.solin.hr).

V.d. pročelnica
Marijana Žižić, str.spec.ing.aedif.

 

 

Pročitano 1173 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr