Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 21 Prosinac 2018 12:37

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti
KLASA: 112-02/18-01/16
URBROJ: 2180/01-11-01-18-2
Solin, 17. prosinca 2018. godine

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18), Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti i Zaključka Upravitelja vlastitog pogona KLASA: 112-02/18-01/16 , URBROJ: 2180/01-11-01-18-1 od 14. prosinca 2018. g. objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

1. "Voditelj odsjeka" u Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu, Odsjeku za sportske objekte- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:
- VŠS- tehničkog usmjerenja
- 4 godine radnog iskustva
- stručni ispit

Pored navedenih uvjeta za prijam u službu kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati zakonom propisane opće uvjete (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta).
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Službenik/ica se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje i pravni izvori za pripremu kandidata objavit će se na web - stranici Grada Solina (www.solin.hr).
Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Solina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na provjeru znanja pozvat će se svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, a na intervju oni kandidati koji ostvare najmanje 50 % bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:
•kratki životopis
•dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
•dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a može se priložiti i preslika domovnice)
•dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik svjedodžbe ili uvjerenja)
•dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ne stariji od 1 mjeseca): elektronički zapis(e-radna knjižica) ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati podatke o poslodavcu, dužini trajanja osiguranja te stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi)
•dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca) koji sadrži vrstu poslova i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje je radno iskustvo evidentirano i u potvrdi ili el. zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, traženoj u prethodnoj alineji.
•uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
•vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)
Natjecati se mogu i osobe bez položenog stručnog ispita s obvezom da istoga polože u zakonskom roku.
Prije izbora kandidata predočit će se izvornici (originali) isprava.
Izabrani kandidat/kandidatkinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.
Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama RH, na adresu Grad Solin, Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti, Stjepana Radića 42, 21210 Solin.
Uredna prijava sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o priznatom statusu (potvrdu odnosno rješenje) te priložiti dokaz o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), a pravo prednosti može ostvariti samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti po zakonu o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, dužni su dostaviti dokaze iz članka 103. navedenog zakona, a potrebni dokazi su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRAD SOLIN

 

 

Pročitano 997 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr