Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 21 Prosinac 2018 12:41

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za gospodarstvo, zaštiti okoliša
i europske fondove
KLASA: 112-02/18-01/17
URBROJ: 2180/01-06-01-18-2
Solin, 17. prosinca 2018. godine

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 86/08, 61/11 i 4/18), Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Solina i Zaključka v.d. Pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove, KLASA: 112-02/18-01/17, URBROJ: 2180/01-06-01-18-1, od 17. prosinca 2018. g, objavljuje se

NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

1. Viši stručni suradnik za gospodarstvo - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:
- VII stupanj stručne spreme (VSS – magistar struke/stručni specijalist) društvenog ili tehničkog usmjerenja
1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit

Pored navedenih uvjeta za prijam u službu kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati zakonom propisane opće uvjete (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta).
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Službenici se primaju u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Natjecati se mogu i osobe bez položenog državnog stručnog ispita uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od stupanja u službu.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje i pravni izvori za pripremu kandidata objavit će se na web - stranici Grada Solina (www.solin.hr).

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Solina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na provjeru znanja pozvat će se svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, a na intervju oni kandidati koji ostvare najmanje 50 % bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:
- kratki životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ne stariji od 1 mjeseca): elektronički zapis(e-radna knjižica) ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati podatke o poslodavcu, dužini trajanja osiguranja te stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)
- presliku svjedodžbe ili uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu

Prije izbora kandidata predočit će se izvornici (originali) isprava.

Izabrani kandidat/kandidatkinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.
Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama RH, na adresu Grad Solin, Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove, Stjepana Radića 42, 21210 Solin s naznakom: za javni natječaj.

Uredna prijava sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i o tome će joj biti dostavljena pisana obavijest.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o priznatom statusu (potvrdu odnosno rješenje) te priložiti dokaz o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, a pravo prednosti može ostvariti samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti po zakonu o hrvaskim braniteljima i članovima njihovih obitelj, dužni su dostaviti dokaze iz članka 103. navedenog zakona, a potrebni dokazi su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRAD SOLIN

 

 

Pročitano 1240 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr