Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 09 Siječanj 2019 08:48

Pravni izvori za pripremanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto Voditelj odsjeka-VŠS (neodređeno vrijeme) u Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti

Pravni izvori za pripremanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto Voditelj odsjeka-VŠS (neodređeno vrijeme) u Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu, odsjeku za sportske objekte

Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18)

Uredba o uredskom poslovanju (NN 07/09)

Statut Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18)

Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16)

Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (NN 117/03, 71/06, 43/09, 34/11)

Podaci o radnom mjestu i plaći:

U dogovoru s upraviteljem Pogona organizira, raspoređuje i nadzire izvršavanje poslova iz Programa sportskih aktivnosti; predlaže mjere za poboljšanje rada odsjeka.
Organizira i nadzire poslove na održavanju sportskih objekata.
Vodi poslove zaštite na radu i osiguranju radnika te obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja. Komunikacija unutar i izvan pogona u svrhu pružanja savjeta i prikupljanja informacija.
Plaća zaposlene osobe iznosi približno 6.100,00 kn neto (izračun za osobe s ostvarene četiri godine staža osiguranja i bez olakšica za uzdržavane članove obitelji)

Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Postupak provjere znanja, sukladno člancima 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, provodi se putem pisanog testa i intervjua prema navedenim pravnim izvorima.

Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada Solina i oglasnoj ploči najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

 

Pročitano 714 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr