Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 09 Siječanj 2019 08:50

Pravni izvori za pripremanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo (neodređeno vrijeme) u Upravnom odjelu za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove

Pravni izvori
za pripremanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto
viši stručni suradnik za gospodarstvo (neodređeno vrijeme)
u Upravnom odjelu za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove

- Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11i 04/18)
- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
- Uredba o uredskom poslovanju (NN 07/09)
- Statut Grada Solina ( Službeni vjesnik Grada Solina br. 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18)
- Proračun Grada Solina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
http://www.solin.hr/proracun2018/2-Prora%C4%8Duna%20Grada%20Solina%20za%202019.%20s%20prijedlogom%20projekcija%20za%202020.%20i%202021..pdf
- Program poticanja razvoja poduzetništva za 2018. godinu Grada Solina
http://www.solin.hr/poduzetnistvo/poduzetnistvo2018/Program.pdf
- Zakon o državnim potporama (NN 47/14, 69/17)
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva ( NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16)
- UREDBA KOMISIJE (EU) BR 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore ( Službeni list Europske unije L 352, 24.12.2013.godine)
- UREDBA KOMISIJE (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora ( Službeni list Europske unije, 26.06.2014.godine)

Podaci o radnom mjestu i plaći:

Radno mjesto podrazumijeva sljedeće poslove: praćenje stanja u gospodarstvu, poticanje malog i srednjeg poduzetništva, pripremanje i provedba potpora gospodarstva od strane Grada i drugih institucija, poticanje za osnivanje OPG-a.
Prijem stranaka, komunikacija unutar i izvan Odsjeka.

Plaća službenika iznosi približno 6.200,00 kn neto (izračun za osobe s ostvarenom jednom godinom staža osiguranja i bez olakšica za uzdržavane članove obitelji)

Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Postupak provjere znanja, sukladno člancima 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, provodi se putem pisanog testa i intervjua prema navedenim pravnim izvorima.

Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada Solina i oglasnoj ploči najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

 

Pročitano 1312 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr