Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Petak, 18 Siječanj 2019 07:59

Natječaj za prodaju nekretnine

Splitsko-dalmatinska županija, Grad Solin, Upravni odjel za pravne i opće poslove, na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,153/09, 143/12, 152/14, 81/15), Odluke o raspolaganju nekretninama Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina" br. 3/12), Zaključka Gradonačelnika Grada Solina o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K. O. Solin Klasa: 944-18/19-02/0002, Ur.broj: 2180/01-01-19-3 od 17. S iječnja 2019. godine, raspisuje

NATJEČAJ
za prodaju nekretnine

Predmet natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Grada Solina i to nekretnine označene kao č.zem. 230/2 (k.č.zem. 4600) pov. 60 m2, K.O. Solin.

1. Predmetna nekretnina se prema GUP-u Solina nalazi u građevinskom području naselja, mješovita namjena područja, s pretežito neplanskom gradnjom-M1. Na predmetnoj č.zem. osnovana je služnost puta kao poslužnog dobra, u korist č.zem. 232/8 K.O. Solin, kao povlasnog dobra.
2. Početna cijena za naprijed opisanu nekretninu utvrđuje se po iskličnoj cijeni od 29.988,00 KN (slovima: dvadesetdevettisućadevetstoosamdesetosamkuna).
3. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe,
4. Ponuda mora sadržavati:
- ime i prezime ponuditelja, točnu adresu,
-ako se radi o pravnoj osobi, navesti sjedište i izvod iz sudskog registra
nadležnog suda,
- ako se radi o fizičkoj osobi, nositelju obrta, kao dokaz treba priložiti obrtnicu,
- ponuđenu kupoprodajnu cijenu,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini.
5. Nepotpune ponude se neće razmatrati
6. Sudionici u natječaju su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene, na žiro račun Grada Solina broj: HR6023300031840600007, poziv na broj za pravne osobe 687757-OIB, a za fizičke osobe 687757- OIB
7. Izabranom natjecatelju uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u ukupan iznos kupoprodajne cijene zemljišta i bez kamata.
8. Sudionici natječaja koji budu odabrani kao najpovoljniji ponuditelji dužni su u roku od osam dana od dana izbora, zaključiti s Gradom Solinom ugovor o kupoprodaji zemljišta. U slučaju da natjecatelj odbije potpisati ugovor, gubi pravo na povrat jamčevine, a prodaja predmetne nekretnine bit će ponuđena slijedećem najpovoljnijem ponuditelju. Ponuđena nekretnina prodaje se u viđenom stanju, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.
9. Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Grad Solin može podatke prikupljati, koristiti i dalje obrađivati u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).
10. Pisane ponude podnose se Gradu Solinu, Upravni odjel za pravne i opće poslove, Stjepana Radića 42, Solin, s naznakom ˝Ponuda za kupnju nekretnina-ne otvarati˝ u roku od 8 dana od objave natječaja. Javno otvaranje ponuda će se održati dana 30.01. 2019. godine (srijeda) u 11.00 sati, u prostorijama Gradske uprave, Stjepana Radića 42, Solin, II kat, sala za sastanke.
11. Sve informacije u svezi prodaje zemljišta mogu se dobiti na tel. 681-551 i 681-552.
12. Gradonačelnik pridržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

 

 

Pročitano 1823 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr