Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 13 Ožujak 2019 13:20

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora iz Programa potpora poljoprivredi na području grada Solina za 2019.

Sukladno članku 4. Programa potpora poljoprivredi na području grada Solina za 2019. godinu gradonačelnik grada Solina objavljuje sljedeći:

J A V N I  P O Z I V
za podnošenje prijava za dodjelu potpora
iz Programa potpora poljoprivredi na području grada Solina za 2019. g.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Solina u svrhu realizacije Programa potpora poljoprivredi na području grada Solina za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Javni poziv).
U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

MJERE IZ PODRUČJA PROGRAMA „RAZVOJ POLJOPRIVREDE“:
 Sufinanciranje nabave sadnog materijala (Mjera 1.)
 Stjecanje stručnog osposobljavanja/obrazovanja (Mjera 2.)
 Sufinanciranje nabave novih košnica i pčelarske opreme (Mjera 3.)
 Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme (Mjera 4.)
 Sudjelovanje na sajmovima te promidžba i marketing proizvoda (Mjera 5.)
 Sufinanciranje usluga pripreme i kandidiranja projekata koji se financiraju iz nacionalnih i međunarodnih fondova (Mjera 6.)

KORISNICI SREDSTAVA
Korisnici sredstava za gore navedene mjere mogu biti samo: OPG-ovi, trgovačka društva, obrti i zadruge sa sjedištem /prebivalištem na području grada Solina.

UVJETI DODJELE POTPORA
Potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja. Izvršeno ulaganje dokazuje se prilaganjem računa.
Porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) te sve zakonom regulirane pristojbe nisu prihvatljiv trošak. Troškovi se priznaju ukoliko su nastali nakon 30. lipnja 2018. godine, odnosno u razdoblju trajanja Javnog poziva za dodjelu nepovratnih potpora.
Ako je gospodarski subjekt već koristio potpore za troškove za koje traži potporu po ovom Javnom pozivu, neovisno o tijelu koje je odobrilo potporu, iznos potpore koja se dodjeljuje po ovom Javnom pozivu i prethodno dodijeljene potpore za taj trošak ne mogu prelaziti ukupan iznos troškova koje je imao gospodarski subjekt.

Potpore se ne dodjeljuju sljedećim gospodarskim subjektima:
• nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije,
• koji imaju dospjela i neplaćena potraživanja prema Gradu Solinu.

Potpore se dodjeljuju prema uvjetima određenima za provedbu određene mjere kako slijedi:

 Sufinanciranje nabave sadnog materijala (Mjera 1.)
Potpora se dodjeljuje za pokriće dijela troškova za nabavu deklariranog sadnog materijala u iznosu do najviše 1.500,00 kuna po zahtjevu.
Prijave se podnose na Obrascu 1, kojemu se prilaže:
- Obrazac 2 - Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
- Obrazac 3 - Izjava o nepostojanju duga prema Gradu Solinu
- Obrazac 4 - Izjava odgovorne osobe pod materijalnom i krivičnom odgovornošću o nepostojanju dvostrukog financiranja
- preslika dokumenta o registraciji ili rješenja o osnivanju subjekta iz odgovarajućeg registra
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača Republike Hrvatske (preslika iskaznice ili rješenja)
- preslika računa za prihvatljive troškove za navedenu mjeru
- preslik osobne iskaznice

 Stjecanje stručnog osposobljavanja/obrazovanja (Mjera 2.)
Potpora se dodjeljuje za pokriće dijela troškova najviše do 1.000,00 kuna po zahtjevu.
Prijave se podnose na Obrascu 1, kojemu se prilaže:
- Obrazac 2 - Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
- Obrazac 3 - Izjava o nepostojanju duga prema Gradu Solinu
- Obrazac 4 - Izjava odgovorne osobe pod materijalnom i krivičnom odgovornošću o nepostojanju dvostrukog financiranja
- preslika dokumenta o registraciji ili rješenja o osnivanju subjekta iz odgovarajućeg registra
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača Republike Hrvatske (preslika iskaznice ili rješenja)
- preslika računa za prihvatljive troškove za navedenu mjeru
- preslik osobne iskaznice
- certifikat/ uvjerenje

 Sufinanciranje nabave novih košnica i pčelarske opreme (Mjera 3. )
Potpora se dodjeljuje za pokriće dijela troškova nabave novih košnica i nove pčelarske opreme najviše do 2.500,00 kuna po zahtjevu.
Prijave se podnose na Obrascu 1, kojemu se prilaže:
- Obrazac 2 - Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
- Obrazac 3 - Izjava o nepostojanju duga prema Gradu Solinu
- Obrazac 4 - Izjava odgovorne osobe pod materijalnom i krivičnom odgovornošću o nepostojanju dvostrukog financiranja
- preslika dokumenta o registraciji ili rješenja o osnivanju subjekta iz odgovarajućeg registra
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača Republike Hrvatske (preslika iskaznice ili rješenja)
- preslika računa za prihvatljive troškove za navedenu mjeru
- preslik osobne iskaznice

 Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme (Mjera 4.)
Potpora se dodjeljuje za pokriće dijela troškova nabave poljoprivredne mehanizacije i opreme najviše do 10.000,00 kuna po zahtjevu.
Prijave se podnose na Obrascu 1, kojemu se prilaže:
- Obrazac 2 - Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
- Obrazac 3 - Izjava o nepostojanju duga prema Gradu Solinu
- Obrazac 4 - Izjava odgovorne osobe pod materijalnom i krivičnom odgovornošću o nepostojanju dvostrukog financiranja
- preslika dokumenta o registraciji ili rješenja o osnivanju subjekta iz odgovarajućeg registra
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača Republike Hrvatske (preslika iskaznice ili rješenja)
- preslika računa za prihvatljive troškove za navedenu mjeru
- preslik osobne iskaznice

 Sudjelovanje na sajmovima te promidžba i marketing proizvoda (Mjera 5.)
Potpora se dodjeljuje za troškove sudjelovanja (put, smještaj, najam izložbenog/prodajnog mjesta i sl.) te trošak izrade i distribucije promotivnih materijala u svrhu prezentacije i marketinga poljoprivrednih proizvoda.
Subvencija u pokriću dijela troškova promocije do najviše 1.000,00 kn po zahtjevu.

Prijave se podnose na Obrascu 1, kojemu se prilaže:
- Obrazac 2 - Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
- Obrazac 3 - Izjava o nepostojanju duga prema Gradu Solinu
- Obrazac 4 - Izjava odgovorne osobe pod materijalnom i krivičnom odgovornošću o nepostojanju dvostrukog financiranja
- preslika dokumenta o registraciji ili rješenja o osnivanju subjekta iz odgovarajućeg registra
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača Republike Hrvatske (preslika iskaznice ili rješenja)
- preslika računa za prihvatljive troškove za navedenu mjeru
- preslik osobne iskaznice

 Sufinanciranje usluga pripreme i kandidiranja EU projekata (Mjera 6.)
Grad Solin dodjeljuje potpore poljoprivrednicima koji za potrebe pripreme i izrade dokumentacije za prijavu projekata koriste usluge vanjskih stručnjaka.
Prihvatljivi troškovi su troškovi izrade projektne prijave i prijavne dokumentacije.
Subvencija u pokriću dijela troškova potrebne dokumentacije do najviše 5.000,00 kn po zahtjevu.

Prijave se podnose na Obrascu 1, kojemu se prilaže:
- Obrazac 2 - Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
- Obrazac 3 - Izjava o nepostojanju duga prema Gradu Solinu
- Obrazac 4 - Izjava odgovorne osobe pod materijalnom i krivičnom odgovornošću o nepostojanju dvostrukog financiranja
- preslika dokumenta o registraciji ili rješenja o osnivanju subjekta iz odgovarajućeg registra
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača Republike Hrvatske (preslika iskaznice ili rješenja)
- preslika računa za prihvatljive troškove za navedenu mjeru
- preslik osobne iskaznice

NAPOMENA: Grad Solin će provjeriti nepostojanje dugovanja u svojoj evidenciji. Ukoliko se utvrdi dugovanje prema Gradu Solinu, zahtjev neće biti uzet u obradu.

PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave na Javni poziv podnose se Gradu Solinu, Odjelu za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove, Odsjeku za gospodarstvo i zaštitu okoliša na obrascu prijave naznačenom u ovom Javnom pozivu s traženom i potpunom dokumentacijom.
Prijava se može predati poštom ili neposredno u pisarnicu Grada Solina, Stjepana Radića 42, Solin, s naznakom ''za Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša – zahtjev za dodjelom nepovratnih potpora iz Programa potpora poljoprivredi na području Grada Solina".
Sve obrasce za prijavu na Javni poziv te obrazac Izjave i izvješća o primljenim potporama malih vrijednosti podnositelji zahtjeva mogu podići u Gradu Solinu, Odsjeku za gospodarstvo i zaštitu okoliša, Stjepana Radića 42, Solin ili na web stranici Grada Solina www.solin.hr.
Po ovom Javnom pozivu moguće je podnijeti prijavu za više mjera, ali ne i više prijava istog prijavitelja za istu mjeru.
Dokumente zahtijevane po ovom Javnom pozivu moguće je dostaviti u preslikama. Grad Solin zadržava pravo zatražiti uvid u izvornike istih.
Ako se prijave podnose na više mjera, svaka prijava mora imati potpunu dokumentaciju. Povjerenstvo za dodjelu nepovratnih potpora (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) može zatražiti pojašnjenje ili dodatnu dokumentaciju.
Nepotpune prijave neće se razmatrati.

PROCEDURA DODJELE

Javni poziv otvoren je do 15. srpnja 2019. godine, odnosno do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Solina za 2019. godinu.
Sredstva za potpore iz ovog Javnog poziva osigurana su u Proračunu Grada Solina za 2019. godinu, a ukupno je predviđen iznos od 100.000,00 kn.
Zahtjeve obrađuje i ocjenjuje Povjerenstvo za dodjelu nepovratnih potpora.

ISPLATA SREDSTAVA

Nakon provedenog postupka Povjerenstvo za dodjelu potpora predlaže Odluku o dodjeli potpore. Odluku o dodjelu potpore donosi gradonačelnik.
Za svaku dodijeljenu potporu izdat će se Izjava o dodijeljenim državnim potporama male vrijednosti.
Sredstva potpore uplaćuju se na račun korisnika, a sve u roku od 60 dana.

POTPORE MALE VRIJEDNOSTI

Na temelju provedenog Javnog poziva i ocjene dopuštenosti te prijedloga Povjerenstva, gradonačelnik rada Solina dodjeljuje potporu male vrijednosti.
O dodijeljenoj potpori male vrijednosti izvješćuje se Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

OSTALE ODREDBE

Ovaj Javni poziv objavljuje se na web stranici Grada Solina www.solin.hr.
Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 021/681-558 te e-mail adresi
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

KLASA: 320-01/19-01/0001
UR. BROJ: 2180/1-06-01-19-6
Solin, 13. ožujka 2019. godine

GRADONAČELNIK GRADA SOLINA
Dalibor Ninčević, upr.prav

 

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora iz Programa potpora poljoprivredi na području grada Solina za 2019. -pdf

Program potpora poljoprivredi na području Grada Solina za 2019. godinu

 OBRASCI

Zahtjev za dodjelu potpore

Obrazac br.2 - Izjava o korištenju potpora male vrijednosti

Obrazac br.3 - Izjava o nepostojanju duga

Obrazac br.4 - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova

Odgovorna osoba za provedbu Programa

 

 

 

Pročitano 2720 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr