Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Nedjelja, 07 Travanj 2019 10:58

Natječaj za prodaju stambene barake

Splitsko-dalmatinska županija, Grad Solin, Upravni odjel za pravne i opće poslove, na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlsništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15) i Zaključka Gradonačelnika o raspisivanju natječaja za prodaju stambene barake smještene u K.O. Solin, Klasa: 371-02/199-01/01. Ur.broj: 2180/01-03-01-19-4 od 03. 04. 2019. godine, raspisuje

NATJEČAJ
za prodaju stambene barake

1.Predmet natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Grada Solina označene kao:

- stambena baraka, anagrafske oznake Matoševa 112, koja je sagrađena na k.č.zem. 7185/10, z.k.č.zem. 4934/32 K.O. Solin, netto korisne površine stana 61,03 m2, po početnoj cijeni od 34.590,00 Eur-a (slovima: tridesetčetiritisućepetstodevedeseteura), plativo u kunama po srednjem tečaju HNB,
- stambena baraka je napravljena od montažnih elemenata koji zahtijevaju daljnju obnovu i rekonstrukciju (salonitni krov i drugo),
- temeljem Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom u baraci od 1992. godine živi tročlana obitelj.

2. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe,
3. Ponuda mora sadržavati:
- ime i prezime ponuditelja, točnu adresu,
- ako se radi o pravnoj osobi, navesti sjedište i izvod iz sudskog registra nadležnog suda,
- ako se radi o fizičkoj osobi, nositelju obrta, kao dokaz treba priložiti obrtnicu,
- ponuđenu kupoprodajnu cijenu,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini.
4. Nepotpune ponude se neće razmatrati
5. Sudionici u natječaju su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 10% na žiro račun Grada Solina broj: HR0424070001840600007, poziv na broj za pravne osobe HR 687757-OIB, a za fizičke osobe HR 687757 -OIB.
6. Izabranom natjecatelju uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u ukupan iznos kupoprodajne cijene stambene barake i bez kamata.
7. Sudionici natječaja koji budu odabrani kao najpovoljniji ponuditelji dužni su u roku od osam dana od dana izbora, zaključiti s Gradom Solinom ugovor o kupoprodaji stambene barake. U slučaju da natjecatelj odbije potpisati ugovor, gubi pravo na povrat jamčevine, a kupnja predmetne nekretnine bit će ponuđena slijedećem najpovoljnijem ponuditelju.
8. Pisane ponude podnose se Gradu Solinu, Upravni odjel za pravne i opće poslove, Stjepana Radića 42, Solin, s naznakom ˝Ponuda za kupnju stambene barake-ne otvarati˝ u roku od 8 dana od objave natječaja. Javno otvaranje ponuda će se održati dana 18.04.2019.godine (četvrtak), u 11,00 sati (sala za sastanke).
9. Sve informacije u svezi prodaje stambene barake mogu se dobiti na tel. 681-551, 681-552.
10. Gradonačelnik pridržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

 

 

Pročitano 520 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr