Ispiši ovu stranicu
Utorak, 01 Listopad 2019 16:08

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu
okoliša i europske fondove
KLASA: 112-02/19-01/03
URBROJ: 2180/01-06-01-19-2
Solin, 27. rujna 2019. godine

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 86/08, 61/11 i 4/18), Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Solina i Zaključka v.d. Pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove, KLASA: 112-02/19-01/03, URBROJ: 2180/01-06-01-19-1, od 27. rujna 2019. g, objavljuje se

OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme

1.Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata europskih fondova - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme -
Posebni uvjeti:
- VII stupanj stručne spreme (VSS – magistar/ica struke/stručni specijalist/ica) društvenog usmjerenja
-poznavanje rada na računalu
-znanje engleskog jezika
-1 godina radnog iskustva
-položen državni stručni ispit

2.Viši stručni suradnik za projektiranje i gradnju - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme -
Posebni uvjeti:
-VII stupanj stručne spreme (VSS – magistar/ica struke/stručni specijalist/ica) tehničkog usmjerenja
-1 godina radnog iskustva
-poznavanje rada na računalu
-položen državni stručni ispit

Pored navedenih uvjeta za prijam u službu kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati zakonom propisane opće uvjete (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta).
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Službenici se primaju u radni odnos na određeno vrijeme – predviđeno vrijeme trajanja projekta dvije godine, uz probni rad od dva mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Natjecati se mogu i osobe bez položenog državnog stručnog ispita uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od stupanja u službu.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje i pravni izvori za pripremu kandidata objavit će se na web - stranici Grada Solina (www.solin.hr).

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Solina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na provjeru znanja pozvat će se svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, a na intervju oni kandidati koji ostvare najmanje 50 % bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:
kratki životopis
dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)
- presliku svjedodžbe ili uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu

Prije izbora kandidata predočit će se izvornici (originali) isprava.
Izabrani kandidat/kandidatkinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.
Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicu Zavoda za zapošljavanje, na adresu Grad Solin, Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove, Stjepana Radića 42, 21210 Solin.

Uredna prijava sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i o tome će joj biti dostavljena pisana obavijest.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o priznatom statusu (potvrdu odnosno rješenje) te priložiti dokaz o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, a pravo prednosti može ostvariti samo pod jednakim uvjetima. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRAD SOLIN

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata prijavljenih na oglas na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove

OPĆA PODRUČJA – za radna mjesta:

- Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu europskih fondova
- Viši stručni suradnik za projektiranje i gradnju

 

-Zakon o općem upravnom postupku (NN RH br. 47/09)
-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pr. tekst, 137/15- ispravak i 123/17)
-Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11 i 4/18)
-Uredba o uredskom poslovanju (NN RH br. 7/09)
-Statut Grada Solina (Službeni vjesnik br. 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18- pr. tekst)
-Poznavanje ustrojstva Europske unije i mogućnosti financiranja projekata jedinica lokalne samouprave sredstvima EU, poznavanje procedura prijava na natječaje sufinancirane sredstvima EU, poznavanje provedbe projekata financiranih fondovima EU. Korisni pravni i ostali izvori iz područja pripreme i provedbe EU projekata, dostupni na http://www.strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti:
-Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN RH br. 92/14)
-Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«, uključujući Prilog Prikaz posredničkih tijela nadležnih za provedbu izabranih prioriteta ulaganja, po operativnom programu (NN RH br. 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17)
-Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN RH br. 143/14)
-Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda (NN RH br.149/14, 14/16, 74/16)
-Upute za prijavitelje i korisnike Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ o provedbi horizontalnih načela
-Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.
-Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.- 2020.
-Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions (PRAG), dostupan na: https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/procedures-and-practical-guide-prag_en)
- Upute za korisnike sredstava Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.

POSEBNA PODRUČJA:

Za radno mjesto Viši stručni suradnik za projektiranje i gradnju

Zakon o prostornom uređenju (NN RH br.153/13, 65/17, 114/18 i 39/19)
Zakon o gradnji (NN RH br.153/13, 20/17 i 39/19)
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN RH 46/18)

 

 Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na natječaj

 

 

Pročitano 854 puta