Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Subota, 02 Studeni 2019 08:58

Javni natječaj za organizaciju manifestacije „Advent u Solinu 2019. g.“

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti
KLASA: 311-01/19-01/01
URBROJ: 2180/01-11-01-19-02
Solin, 31. listopada 2019. g.

Na temelju članka 39. Statuta grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina" broj: 7/09,4/13,7/13 3/18 i 4/18- proč. tekst), Zaključka o utvrđivanju najniže visine zakupnine za korištenje javnih površina na području Grada Solina („Službeni vjesnik Grada Solina” broj: 01/12) te Zaključka Gradonačelnika Grada Solina povodom organizacije manifestacije „Advent u Solinu 2019. g.“, KLASA: 311-01/19-01/01, URBROJ: 2180/01-01-19-01 od 23. listopada 2019. godine, Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu raspisuje

Javni natječaj
za organizaciju manifestacije „Advent u Solinu 2019. g.“

1. Grad Solin u svrhu organizacije manifestacije „Advent u Solinu 2019. g.“ daje u zakup javnu površinu grada Solina u vremenu od 13. prosinca 2019. - 6. siječnja 2020. godine radi postavljanja božićnih kućica i klizališta na lokaciji Arapovac k.č. 6663 k.o. Solin.

a) Postavljanje božićnih kućica na lokaciji Arapovac k.č. 6663 k.o. Solin

• Početna cijena zakupnine utvrđuje se na iznos od 10.000,00 kn a pobliže korištenje urediti će se ugovorom.

• Zakupnik je o svom trošku dužan osigurati 4 kućice dok Grad Solin osigurava 5 kućica i 2 štanda. Zakupnik je dužan osigurati zabavni program koji će nadopunjavati zabavni program u organizaciji Grada Solina i to za svaki dan manifestacije koji nije obuhvaćen koncertom ili događanjem u organizaciji Grada Solina. Navedeno će se detaljno regulirati ugovorom o međusobnim pravima i obvezama.

• Plan rasporeda kućica s brojem kućica određen je grafičkim prikazom koji je sastavni dio ovog natječaja. U navedenom planu predviđene su slijedeće grupe djelatnosti koje se u kućicama mogu obavljati:
- Ugostiteljska djelatnost: priprema, prodaja i usluživanje jela i pića, odnosno tradicionalnih autohtonih proizvoda tematski i sadržajno vezanih uz Božićno-novogodišnje blagdane, a osobito kuhano vino, razne vrste čajeva, prirodne domaće likere, soparnik, fritule i druge vrste uštipaka, palačinke te druge slastice, razne vrste kobasica i ostala jednostavna jela, i
- Trgovačka djelatnost: prodaja gotovih neprehrambenih proizvoda koji su tematski i sadržajno vezani uz Božićno-novogodišnje blagdane, a osobito prodaja ukrasnih predmeta, adventskih vjenčića, čestitki, ukrasa za bor, nakita, igračaka, tekstilnih i drugih prigodnih predmeta.

• Postavljanje kućica zakupnik je dužan dogovoriti s Upraviteljem vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu, odnosno osobom koju on ovlasti.

• Natjecatelji su dužni u ponudi navesti sljedeće:
 Izjavu o prihvaćanju plana rasporeda i djelatnosti kućica koje su izradile stručne službe Grada Solina, a sukladno natječajnoj dokumentaciji
 Ponudu novčanog iznosa za dobivanje koncesije, uz garanciju za ponuđeni iznos
 Ugovor sa ovlaštenom tvrtkom za najam WC kabina (5 kom)

• Prednost pri odabiru najpovoljnije ponude imati će ponuditelj s najviše ponuđenim iznosom uz zadovoljavanje svih ostalih uvjeta iz ovog Natječaja.

b) Postavljanje klizališta na lokaciji Arapovac k.č. 6663 k.o. Solin

Ponuditelj je dužan osigurati/ponuditi sljedeće:

• podloga klizališta jedinstvene cjeline ukupne površine minimalno 250 m2
• nacrt / slika / orto foto slika klizališta
• transport kompletne opreme za klizalište do i od lokacije postavljanja
• montaža cjelokupne opreme u cjelinu i dovođenje u funkciju
• fleksibilne cijevi koje spajaju klizališnu podlogu s prenosivim tankom za glycol te rashladnim uređajem
• rashladni uređaj (chiler) snage dovoljne za održavanje formirane ledene plohe debljine 5-8 cm na vanjskoj temperaturi do +16 C, te puštanje opreme u rad i podešavanje parametara rada te svakodnevni nadzor rashladnog uređaja
• zaštitna drvena ograda čitavog klizališta
• alat za održavanje ledene plohe – aluminijske ralice
• klizaljke min. 130 pari
• šator s pripadajućom konstrukcijom 25x16 m
• rampu za postavljanje zvučnika i reflektora min 10 m
• rasvjeta i zvuk na klizalištu
• stručne osobe za montažu, održavanje i demontažu
• postavljanje reklama u okviru klizališta
• pomoćne radnike i osobu za održavanje leda i iznajmljivanje klizaljki (minimalno 4 ili više pomoćnih radnika za iskrcavanje, montažu i demontažu klizališta, minimalno 1 ili više osoba koje će se brinuti o održavanju leda, te iznajmljivanju klizaljki, a koji će proći obuku prema uputama ponuditelja),
• zaleđivanje/ odleđivanje ledene površine
• 24 sata online ili telefonsko dežurstvo tehničara i montera za slučaj potrebe intervencije te svakodnevno održavanje ledene površine
• 24 satnu zaštitarsko čuvarsku službu za klizalište
• organizacija rada i upravljanje klizalištem koja podrazumijeva slijedeće (svakodnevna aktivnost u radu sa posjetiteljima ledenog parka, čišćenje ledene plohe, održavanje ispravnosti i kvalitete ledene plohe, izdavanje klizaljki i drugih rekvizita posjetiteljima, naplata ulaznica i korištenja rekvizita u ime i za svoj račun)
• organiziranje besplatnog klizanja za djecu vrtića i osnovnih škola Grada Solina svakim danom u jutarnjim terminima u periodu od 10-13 sati.
• organiziranje po potrebi škole klizanja za početnike i napredne klizače, vrtiće i osnovne škole
• osmišljavanje animacijskog programa tijekom rada klizališta za djecu i mlade
• osmisliti program otvaranja i zatvaranje klizališta
• planiranje i provođenje dodatnih događanja u terminima i na način kojeg će ponuditelj dogovoriti u koordinaciji s za to ovlaštenim predstavnikom Grada Solina.
• izradu plana tehničkog postavljanja
• izradu pravilnika korištenja klizališta
• izradu marketing plana za navedeno klizalište
• polica osiguranja za posjetitelje klizališta kao i za opremu klizališta
• program organiziran u sklopu predmetnog klizališta biti će u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru i ostalim zakonima i propisima
• nakon završetka kompletna oprema (klizalište i ostalo) mora biti uklonjena u roku od 10 dana.
• osigurati radno vrijeme od 10:00 do 22:00 h za vrijeme trajanja manifestacije

Organizator je dužan osigurati/ponuditi sljedeće:
• pripremu površine za klizalište,
• priključak električne energije,
• priključak za vodu

Grad Solin će osigurati financijska sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna brutto za sufinanciranje klizališta i postavljanje šatora

Grad Solin će odobrena sredstva doznačiti odabranom ponuditelju polovicu iznosa na žiro račun odmah nakon potpisivanja Ugovora a drugu polovicu nakon ispostavljenog izvješća i po primitku vjerodostojne dokumentacije (izvješće o realizaciji i utrošenim sredstvima, i/ili druga dokumentacija, računi izvođača/dobavljača). Rok za dostavu dokumentacije je 20 dana po završetku organizacije.

Grad Solin će odabranom organizatoru bez naknade osigurati i dopustiti korištenje javne površine na kojoj će biti postavljeno klizalište, te ga uvesti u posjed.

Ponuda mora sadržavati slijedeće:
• detaljan opis animacijskog programa,
• kompletan troškovnik razrađen po stavkama,
• plan promidžbenih aktivnosti,
• potvrdu porezne uprave, ne stariju od 30 dana od dana objave Javnog poziva, o stanju duga (ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta), kojom se dokazuje da ponuditelj nema dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
• potvrdu o nekažnjavanju osobe odgovorne za zastupanje ponuditelja,
• presliku izvatka iz sudskog ili drugog relevantnog registra, ne starijeg od 30 dana od dana objave natječaja (ponuditelj mora biti registriran za usluge iz Poziva),
• izjavu da će ponuditelj u slučaju odabira dati garanciju za dobro izvršenje ugovora u vidu bianco zadužnice solemnizirane po javnom bilježniku, s osobnim jamstvom odgovorne osobe ponuditelja, i to u visini ugovorene vrijednosti.
• stručne osobe za montažu, održavanje i demontažu
Ponuda koja zadovolji sve zahtjeve iz prethodnih dijelova ovog natječaja u kojoj ponuditelj dokaže sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, stručnu sposobnost, vrednuje se na temelju kriterija za odabir ponude.

Kriteriji za odabir su:
(a) detaljni opis programa organizacije,
(b) iskustvo u organizaciji istih ili sličnih manifestacija (dokaz potvrda organizatora manifestacije).

2. Ponude za izbor ponuditelja u okviru manifestacije „Advent u Solinu 2019. g.“ mogu podnijeti pravne i fizičke osobe, koje prema svojoj registriranoj djelatnosti mogu organizirati manifestaciju koja je predmet ovog natječaja. Ponuditelj može podnijeti ponudu samo za točku a ili za točku b ovog natječaja te za oba dvije točke zajedno.

3. Ponudu može podnijeti i zajednica ponuditelja koji udovoljavaju uvjetima iz točke 2. ovog natječaja.

4. Ponuditelj ne smije imati nepodmireno dospjelo dugovanje prema Gradu Solinu, a podrazumijeva se ponuditelj, osoba ovlaštena za zastupanje te njegovi vezani subjekti i njihovi zastupnici. Pod vezanim subjektima podrazumijevaju se svi vezani subjekti i njihovi zastupnici u vrijeme nastanka duga bez obzira na kasnije statusne izmjene ponuditelja. Provjera podataka se vrši uvidom u evidencije Grada Solina.

5. Ponuditelj je dužan najkasnije 12 sati prije početka rada dovršiti postavljanje kompletne opreme te omogućiti organizatoru uz prisutnost komunalnih redara, pregled postavljene opreme radi usporedbe s dostavljenom ponudom.

6. Ponuditelju nije dopušteno javnu površinu davati u podzakup ili na korištenje trećoj osobi. Ponuditelju nije dopušteno postavljati na vanjskim površinama vlastite uređaje ili opremu bez dozvole organizatora.

7. Ponuditelj mora na vidnom mjestu istaknuti svoju tvrtku ili druge odgovarajuće podatke i cijene proizvoda i usluga koje prodaje, prema pozitivnim zakonskim propisima.

8. Ponuditelj je obavezan postupati sukladno opće prihvaćenim normama ponašanja uključujući osobito propise o javnom redu i miru i posebno propisima o komunalnom redu.

9. Ponuditelj je obavezan pokrenuti i kasnije provoditi manifestaciju sukladno preuzetim obvezama i očekivanju Organizatora. Također je obvezan bez obzira na moguće gubitke u ostvarenju prihoda nastalih vremenskim neprilikama i drugim razlozima koji nisu uvjetovani činidbama Organizatora neometano izvršiti svoje obveze do završetka manifestacije.

10. Ponuditelj je dužan prostor vratiti u prvobitno stanje, a sve nastale štete sanirati o vlastitom trošku.

11. Pismene ponude s pripadajućim dokazima, prilozima i ponuđenom visinom zakupnine ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Solin, Stjepana Radića 42, 21210 Solin, Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti.

12. Rok za podnošenje ponude je 8 dana od dana objave natječaja na web stranici grada Solina.

13. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijeti će Gradonačelnik Grada Solina na prijedlog Povjerenstva za odabir najpovoljnijeg ponuditelja.

14. Grad Solin odnosno Gradonačelnik zadržava pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude bez obrazloženja te nema nikakvih daljnjih obveza prema ponuditeljima.

15. Grad Solin će s odabranim ponuditeljem zaključiti Ugovor o organizaciji, kojim će detaljno regulirati svoja međusobna prava i obveze. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 099/211-97-29.

GRAD SOLIN

 

 

Pročitano 1733 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr