Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Srijeda, 11 Prosinac 2019 07:00

Natječaj za prodaju nekretnine smještene u K.O. Solin

Grad Solin, Upravni odjel za pravne i opće poslove, na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu  i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 129/00, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09. 143/12, 152/14, 81/15-pročiščeni tekst i 94/17 ispravak pročiščenog teksta), članka 39. Statuta Grada Solina („Službeni vjesnik Grada Solina“ 7/09, 4/13 7/13, 3/18 i 4/18-prečišćeni tekst )  i Zaključka  Gradonačelnika  Grada Solina o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine smještene u K.O. Solin KLASA:944-18/19-02/43, URBROJ :2180/01-01-19-2 od 5. 12.2019. godine objavljuje

   NATJEČAJ
za prodaju nekretnine smještene u K.O. Solin

1. Predmet natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Grada Solina i to č. zem. 1350/2 ( k.č.zem. 3535/1 ) u površinui od 589 m2 K.O. Solin po iskličnoj cijeni od 736,00 KN/m2 slovima sedamstotinatridesetšestkuna/m2).

2. Utvrđuje se da je zemljište opisano u točki 1. ovog natječaja zbog svog oblika i površine neadekvatno za samostalnu stambenu izgradnju jer se prema odredbama GUP-a Solina predmetna nekretnina nalazi u zoni M1 mješovita namjena pretežito stambena, a ista oblikom ne zadovoljava uvjete za stambenu izgradnju jer je u svom najširem dijelu široka cca 10 m pa ista može služiti samo za formiranje građevinske čestice.

3. Utvrđuje se da se na sjevernom dijelu predmetne nekretnine se planira izgradnja pristupnog puta, a kojeg će se koridor prometnice staviti u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina.

4. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe,

5. Ponuda mora sadržavati:
- ime i prezime ponuditelja, točnu adresu,
- ako se radi o pravnoj osobi, navesti sjedište i izvod iz sudskog registra nadležnog suda,
- ako se radi o fizičkoj osobi, nositelju obrta, kao dokaz treba priložiti obrtnicu,
- ponuđenu kupoprodajnu cijenu, dokaz o uplaćenoj jamčevini.

6. Nepotpune ponude se neće razmatrati

7. Sudionici u natječaju su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 10% na žiro račun Grada Solina broj: HR6023300031840600007, poziv na broj za pravne osobe 68 7757-OIB, a za fizičke osobe 68 7757- OIB.

8 Izabranom natjecatelju uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u ukupan iznos kupoprodajne cijene zemljišta i bez kamata.

9. Sudionici natječaja koji budu odabrani kao najpovoljniji ponuditelji dužni su u roku od osam dana od dana izbora, zaključiti s Gradom Solinom ugovor o kupoprodaji nekretnine . U slučaju da natjecatelj odbije potpisati ugovor, gubi pravo na povrat jamčevine, a prodaja predmetnih nekretnina bit će ponuđena najpovoljnijem ponuditelju.

10. Izabrani ponuditelj dužan je Gradu Solinu prodati dio zemljišta za prometncu opisanu u točki 3. ovog natječaja, kada Grad Solin za istu ishodi lokacijsku dozvolu i kada se napravi parcelacijski elaborat temeljem kojeg će predmetni dio dobiti svoj broj te nakon njegove provedbe u zemljišnoj knjizi i katastarskom operatu, po cijeni koju će odrediti ovlašteni sudski vještak za graditeljstvo.

11. Pisane ponude podnose se Gradu Solinu, Upravni odjel za pravne i opće poslove, Stjepana Radića 42, Solin, s naznakom ˝Ponuda za kupnju nekretnina-ne otvarati˝ u roku od 8 dana od objave natječaja. Javno otvaranje ponuda će se održati dana 23. 12 . 2019 godine ( ponedjeljak ), u 11,00 sati.

12. Prijavom na natječaj, pristupnici natječaju su izričito suglasni da Grad Solin može podatke prikupljati, koristiti i dalje obrađivati u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka. (NN 42/18 ).

13. Sve informacije u svezi prodaje zemljišta mogu se dobiti na tel, 681-551.

14. Gradonačelnik pridržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Pročelnik:
Ante Ljubičić dipl.iur., v.r.

 

Pročitano 684 puta

Gradska uprava:

Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr