Karta gradaFacebook stranicaNovosti RSSSitemapKontakt
Antička Salona


Službeni vjesnici 2017

Službeni vjesnici 2017 (5)

Četvrtak, 27 Travanj 2017 07:31

Službeni vjesnik broj 05-2017

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE

1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina
2. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Japirko”
3. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja “ Priko vode ”
4. Zaključak o Izvješću o radu Gradonačelnika Grada Solina za razdoblje srpanj 2016. godine - prosinac 2016. godine
5. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području grada Solina
6. Program potpore poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala na području grada Solina (2017. godina - 2020. godina)
7. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova usluga građevinske mehanizacije i sitnih građevinskih radova za potrebe Vlastitog pogona na rok od dvije godine
8. Zaključak o kupnji nekretnina smještenih u K.O. Solin
9. Zaključak o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin
10. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Solina

GRADONAČELNIK

1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Solina
2. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Priko vode
3. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Japirko
4. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Plana upisa u Dječji vrtić Cvrčak – Solin za pedagošku 2017./2018. godinu
5. Zaključak o organiziranju Prometne jedince mladeži na području grada Solina
6. Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje javne gradske površine na predjelu Glorijeta u centru Solina
7. Zaključak o privremenoj obustavi naplate parkinga na području grada Solina
8. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2016./2017. godinu
9. Zaključak o dodjeli jednokratne pomoći

UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE

1. Ispravak Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K. O. Solin

 

Utorak, 11 Travanj 2017 07:27

Službeni vjesnik broj 04-2017

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

 

GRADSKO VIJEĆE:
1. Odluka o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na području grada Solina
2. Zaključak o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Solina za 2016. godinu

GRADONAČELNIK:
1. Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu
2. Zaključak o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalnih poslova usluga građevinske mehanizacije i sitnih građevinskih radova za potrebe Vlastitog pogona
3. Zaključak o neprihvaćanju ponude za kupnju nekretnine u K.O. Solin, koja je zaštićena kao spomenik kulture
4. Zaključak o prodaji nekretnine smještene u K.O. Solin, neposrednom pogodbom
5. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju stambene barake smještene u K.O. Solin
6. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području grada Solina
7. Zaključak o sufinanciranju interventnih troškova Javne vatrogasne postrojbe Split
8. Zaključak o nagrađivanju Luke Bulića Bračulja
9. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2016./2017. godinu
10. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2016./2017. godinu
11. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2016./2017. godinu
12. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2016./2017. godinu
13. Zaključak o financijskoj pomoći obitelji Ignacia Eremuta

 

 

Petak, 17 Ožujak 2017 08:59

Službeni vjesnik broj 03-2017

 

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADSKO VIJEĆE

1.Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2016. godinu
2.Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2017. godinu
3.Zaključak o Financijskom izvješću o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2016. godinu
4.Zaključak o Izvješću o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2016. godinu
5.Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene Pravilnika o pravima i obvezama iz rada i po osnovi rada zaposlenika u Javnoj ustanovi u kulturi Zvonimir Solin
6.Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
7.Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o financijskom poslovanju Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
8.Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
9.Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2017. godinu
10.Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2017. godinu
11.Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2016. godinu
12.Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2016. godinu
13.Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi grada Solina za 2017. godinu
14.Program socijalne skrbi Grada Solina za 2017. godinu
15.Program javnih potreba u sportu grada Solina za 2017. godinu s Planom sredstava za sufinanciranje potreba u sportu za 2017. godinu
16.Odluka o granicama područja mjesnih odbora Grada Solina
17.Zaključak o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu
18.Zaključak o pokretanju postupka nadopune i prilagodbe Programa ukupnog razvoja grada Solina
19.Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Solin
20.Zaključak o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin
21.Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za razdoblje siječanj - travanj 2017. godine
22.Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje “Ceste oko nove O.Š. Ninčevići” za razdoblje 2017. godine i 2018. godine

GRADONAČELNIK

1.Program poticanja razvoja poduzetništva za 2017. godinu
2.Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Solina
3.Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja “Priko vode”
4.Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Japirko”
5.Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju stambene barake smještene u K.O. Solin
6.Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2016./2017. godinu
7.Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2016./2017. godinu
8.Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći

 

 

 

Četvrtak, 09 Ožujak 2017 08:30

Službeni vjesnik broj 02-2017

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADONAČELNIK:

1. Plan prijma u odjele Grada Solina i Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti za 2017. godinu
2. Zaključak o davanju suglasnosti za Program rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu Solinu za 2017. godinu
3. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Solina
4. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja “JAPIRKO”
5. Odluka o dopuni popisa nerazvrstanih cesta
6. Zaključak o prihvaćanju Plana provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području grada Solina u 2017. godini
7. Zaključak o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalnih poslova obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području grada Solina
8. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnine smještene u K.O. Solin
9. Zaključak o prodaji nekretnine smještene u K.O Solin, neposreednom pogodbom0
10. Zaključak o izmjenama Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata grada Solina
11. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2016./2017. godinu
12. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2016./2017. godinu
13. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2016./2017. godinu
14. Zaključak o sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja za dijete s teškoćama u razvoju
15. Zaključak o sufinanciranju uvjeta poboljšanja stanovanja
16. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
17. Zaključak o financijskoj pomoći obitelji Marijana Domjanovića

 

 

Utorak, 14 Veljača 2017 13:34

Službeni vjesnik broj 01-2017

Preuzmite vjesnik u cijelosti

Napomena: Službene vjesnike možete pretraživati i pomoću pretraživača na vrhu Format. Dovoljno je da upišete pojam koji Vas interesira, a kao rezultat ćete dobiti BROJ vjesnika u kojem se nalazi Taj pojam.

--------------------------------------------------------------------------------

Sadržaj ovog broja:

GRADONAČELNIK:
1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Solina
2. Zaključak o neprihvaćanju ponude za kupnju suvlasničkog dijela nekretnine u K.O. Solin, koja je zaštićena kao spomenik kulture
3. Zaključak o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin za rekonstrukciju ulice Braće Radića u Solinu
4. Zaključak o kupnji dijela nekretnine smještene u K.O. Solin za rekonstrukciju ulice Braće Radića u Solinu
5. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Agencije EKO - Kaštelanski zaljev
6. Zaključak o naplati paušalne svote troškova prilikom izdavanja obaveznog prekršajnog naloga
7. Zaključak o pomoći za besplatan ili sufinanciran prijevoz umirovljenika i drugih građana
8. Zaključak o financiranju kanalizacijskog priključka
9. Zaključak o plaćanju troška nabavke slušnog aparata
10. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2016./2017. godinu
11. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku. 2016./2017. godinu
12. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2016./2017. godinu
13. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2016./2017. godinu
14. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
15. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
16. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći
17. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći

 

 

Službeni vjesnici

Prostorni planovi

PPU   GUP   UPU   DPU
 
 
 
 
Grad Solin - službene internet stranice - Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska - OIB: 40642464411
solin@solin.hr